KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ve MEDYA PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin akademik kadrosunun ilgi alanları ve teknik yeterlilikleri açısından, alanın disiplinlerarası doğasına ve yöntemsel zenginliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Programdaki dersler sayesinde öğrencilerimiz bir yandan bu alanın özgül bilgi birikimini edinirken, bir yandan da dünyada ve Türkiye'de birey-medya-toplum etkileşimi sonucu ortaya çıkan sosyo-kültürel, toplumsal ve politik gerilimlerin analizinde ve bu gerilimlere dair politika üretim süreçlerinde başvurulabilecek akademik birikimin üretilmesine katkı sunabileceklerdir.

Disiplinlerarası bir nitelik taşıyan bu programı tamamlayan öğrenciler, beşeri ve sosyal bilimlerde akademik çalışmalarına devam ederek öğretim elemanı olarak çalışabilecekleri gibi, medya içerikleri ve kültür politikalarının üretimine katkıda bulunmak ya da danışmanlık yapmak üzere özel sektörde veya kamu kuruluşlarında da (Kültür Bakanlığı, TRT gibi) görev alabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte sivil toplum kuruluşları bünyesinde de araştırma faaliyetleri yürütebilirler.

Bilindiği üzere, günümüzde dijital medyanın gelişmesiyle birlikte kültür ve iletişim alanı yeni boyutlar almış, yeni sorunlar üretmiş ve pek çok yeni alt alanı ortaya çıkarmıştır. Medya içeriklerinin üretiminde geleneksel medya profesyonelleri kadar, kullanıcıların da etkin bir hale gelmesiyle birlikte, hem akademik sorun/araştırma alanlarının genişlemesi ve derinleşmesi, hem de iş alanlarında bir çeşitlenme söz konusu olmuştur. Bu bağlamda, programın iletişim fakültelerinde henüz ciddi bir eksiklik olarak yaşanan dijital medya donanımını haiz akademisyenler yetiştirmesi mümkün olacak, medya içeriklerinin üretilmesinde (özellikle sosyal medya danışmanlığı türünden yeni kariyer alanlarında) ihtiyaç duyulan uzmanlar mezun edebilecektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Programa başvuran adaylar en az dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmalı ve lisans not ortalaması 4.00 (dört) tam not üzerinden en az 2.80 (iki nokta seksen) olmalıdır.

2. Adayların, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmaları

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı'na Giriş İçin Özel Koşullar;

Adayların,

  • İletişim Bilimleri Yüksek Lisans, Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurma gerekçelerini içeren en az bir sayfalık niyet mektubunu (Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır),
  • Fotoğraflı özgeçmişlerini ve
  • Kapalı zarf içindeki iki adet referans mektubunu

yukarıda sayılan belgelerle birlikte HÜ İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü?ne teslim etmeleri gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 30 kredilik ders almak ve tez çalışması yapmak gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS / ECTS kredisi 120'dir . (60 AKTS Tez çalışmasından, 30 AKTS zorunlu derslerden, 30 AKTS  seçmeli derslerden alınacaktır.)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programının amacı, kültür ve kitle iletişim alanındaki temel kavramlara, kavramlar arası ilişkilere, yaklaşımlara ve kuramlara teorik ve uygulama düzeyinde kullanabilecek ve değerlendirecek seviyede hakim; alana ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip; kültür ve kitle iletişim alanında nicel ve nitel araştırma tekniklerini kullanarak araştırmalar tasarlayabilen, uygulayabilen, araştırma sonuçlarını yorumlayan ve bu süreçlerin tümünü akademik kurallara uygun olarak özgün eserler haline getirebilen; alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak kültür, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üreten, politika önerileri geliştiren ve bunları proje ve etkinliklere dönüştürerek çözüme katkıda bulunan; akademik ve mesleki etik kurallara ve ilkelere uygun davranan; alanında geliştirilen güncel bilgiyi, yaklaşımları ve kaynakları takip eden, bunları eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendiren, bu konulardaki tartışmalara katılan ve yeni bilgiler üreten; disiplinlerarası düşünebilen, sorgulayan, yorumlayan ve değerlendiren; öğrenimini bir üst eğitim düzeyine taşıyabilecek mezunlar vermektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayan öğrenciler, ilgili alanlardaki doktora programına devam ederek, iletişim fakültelerinde öğretim elemanı olarak görev alabilecekleri gibi, beşeri ve sosyal bilimlerde akademik çalışmalarına devam edebilirler. Medya içerikleri ve kültür politikalarının üretimine katkıda bulunmak ya da danışmanlık yapmak üzere özel sektörde veya kamu kuruluşlarında da (Kültür Bakanlığı, TRT gibi) görev alabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte sivil toplum kuruluşları bünyesinde de araştırma faaliyetleri yürütebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

H.Ü. Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrenciler arasından gerekli görülenler, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans programında yer alan Bilimsel Hazırlık Programı'ndan ilgili dersleri alırlar. Öğrencilerin Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı kapsamındaki Kültürel Çalışmalara Giriş dersi ile en az iki seminer dersini almaları zorunludur. Bunun dışında programdaki dersler seçmelidir. Bu programda 1 AKTS 30 saatlik iş yüküne eşittir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 30 kredilik ders almak  ve tez çalışması yapmak gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS / ECTS kredisi 120'dir . (60 AKTS Tez çalışmasından, 30 AKTS zorunlu derslerden, 30 AKTS seçmeli derslerden alınacaktır.)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Burcu Şimşek

Bölüm Başkanı

E-Posta: bsimsek@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976230

Fax: +90 312 2976289

Adres: İletişim Bilimleri Bölümü ? İletişim Fakültesi

            Edebiyat Binası İçi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi

            Beytepe Ankara 06800

Web Adresi: http://www.iletisim.hacettepe.edu.tr/index.php?id=egitim/yukseklisans