İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1968 yılında başlatılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik Lisans Diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16. ve 21. Madde'ye göre üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı; uzmanlık düzeyinde sahip olduğu güncel bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip analiz ve sentez eden, etik ilkeleri gözeterek araştırma yapabilen, sonuçları uygulama alanındaki sorunların çözümünde kullanabilen ve ulusal/uluslararası düzeyde paylaşabilen, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, eleştirel bakış açısı ile toplum sağlığı ve mesleki sorunlara duyarlı uzman hemşireler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans mezunlarının bölümümüzden aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 4 mezunumuza ulaşılmıştır. Mezunlarımızın 1'i bölümümüzden aldıkları eğitimden kısmen memnun, 1'i memnun ve 2'si çok memnun olduğunu belirtmiştir. Mezunlarımızın tamamı bölümümüzden aldıkları eğitim ile alanla ilgili bilgi kaynaklarını tanıyabilme ve erişebilme, analiz-sentez etme yeteneğine ve yeterli donanıma sahip olma, alanla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olma, hasta bakımını teorik bilgiye dayandırarak planlama ve uygulama, hemşirelik etik ilkeleri bilme, araştırmaların yürütülmesine ilişkin etik ilkeleri bilme, genel sağlık sorunlarına duyarlı olma, güncel sağlık sorunlarını tanıyabilme, mesleki sorunlara duyarlı olma yeteneği kazandıklarını ifade etmişlerdir. Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak mezunlarımız kaliteli eğitim aldıklarını, bilgi kaynaklarına ulaşmada sıkıntı yaşamadıklarını, bilgileri sentezleyebilme, ayırabilme, özetleme ve sunma tekniğini kazandığını ve özgüvenli olduklarını ifade etmiştir. Mezunlarımız aldıkları hemşirelik eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlama derecesini % 25 ile iyi, %75 ile çok iyi olarak belirtmiştir. Bölümümüzden alınan derslere ek olarak öğrencilerimiz farklı alanlardan sosyal içerikli konuları içeren dersler ile makale ya da araştırma süreçleri kapsamında SPSS gibi programların kullanıldığı uygulama ağırlıklı dersleri almak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler bölümümüzde kapsamlı fiziksel muayene ve etik gibi derslerin bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı 6/9 (% 33)'dir.

Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için asgarî 120 AKTS tamamlanmalıdır.

Yüksek lisans programında öğrenci asgarî olarak almak zorunda olduğu krediyi ilk 2 yarı yıla istediği gibi yayarak alabilir ve 3. yarı yıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

Yüksek lisans programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür. Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır. Uzaktan öğretim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrencilere duyurulur. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir. Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olmaları gerekir. Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir. Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir. Akademik ortalama hesaplanmasında son not geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dekan

Prof. Dr. Leyla Dinç

Hacettepe Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

E-mail: leylad@hacettepe.edu.tr

Tel: 0-312-3051580

Fax: 0-312-3127085

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR

Hacettepe Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

Tel: 0-312-3051580

Fax: 0-312-3127085