FİZYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 1963 yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1964 yılında aynı fakültenin ikinci sınıf öğrencilerine lisans dersi vermeye başlamıştır. Halen Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce grupları, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı fizyoloji dersleri verilmektedir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 16 yıl Tıp Fakültesi Fizyoloji derslerini vermiş ve Fizyoloji Bölümünün kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Eğitim dili Tıp Fakültesi İngilizce grubunda İngilizce, diğer okullarda Türkçedir.

Anabilim Dalımız kuruluşundan bu yana Tıbbi Fizyoloji alanında lisansüstü (tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarını yürütmektedir. Türkiye'deki ilk fizyoloji bölümlerinden biri olarak pek çok üniversitenin kurulması aşamasında görev yapan elemanlar yetiştirmiştir.

Tıp Doktoru Uzmanlık Programına Tıp Fakültesi mezunları alınır. Fizyoloji uzmanlık eğitiminde doktora programına benzer bir program uygulanmaktadır. Bu öğrenciler uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, Fizyoloji Uzmanı unvanını alarak laboratuvar açma ve işletme hakkını kazanır. Ayrıca tüm üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler.

Fizyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 2 yıldır.

Fizyoloji Yüksek Lisans / Doktora Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca bazı mezunlarımız gibi yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Bölümümüzde başlıca hemoreoloji, düz kas fizyolojisi, mitokondri fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji (EEG, uyku, öğrenme), moleküler fizyoloji, stres ve apoptotik mekanizmalar, oksidatif stres, duyu fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Deney hayvanı için ameliyathane, moleküler fizyoloji, izole organ, hemoreoloji, nörofizyoloji, solunum-dolaşım laboratuvarları ve bir öğrenci laboratuvarımız bulunmaktadır.

Lisansüstü eğitim programlarının dili Türkçe'dir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tez çalışmasının dili program dilidir; Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık Bilimleri ile ilgili Fakültelerden,  Fen, Mühendislik Fakültelerinden ya da dört yıllık Sağlık Yüksekokullarından mezun olmak.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Tıp Fakültesi Dönem II seçilmiş kurul derslerini almak ve sınavlarını başarıyla vermiş olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla dersler ve bir tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular dersinden oluşur. Derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Seçmeli derslerin oranı % 50?dir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21 dir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

Fizyoloji Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayşen ERDEM

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sıhhiye, Ankara

Telefon: 0312 305 15 67

Faks: 0312 305 21 86