GRAFİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Grafik Anasanat Dalı 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 1983/84 ders yılında eğitime başlamıştır. Amacı, eğitim-öğretim programı süresince tasarımcı ve sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, toplumun estetik değerlerini sanat ve grafik tasarım yoluyla geliştiren tasarımcılar olmalarını sağlamaktır.

Öğrencilere, yenilikçi yaklaşım ve yöntemlerle kavramsallaştırma, tasarım ve görselleştirme alanlarında deneyim kazandırır. Grafik tasarım uygulama alanlarında sürekli değişen talepleri, kariyer beklentilerini karşılamak amacıyla disiplinlerarası çalışma anlayışı odaklı yetkin tasarımcılar yetiştirir.

Grafik Bölümü'nde, Anasanat Dalı'nın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak etkileşimli tasarım, hareketli grafikler ve yeni medyaya yönelik dersler ve atölyeler bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında,

• Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım Eğitimi, Multimedia Tasarımı alanları öncelikli olmak üzere bir yüksek lisans diplomasına sahip olma,

• YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Gerekli görüldüğü takdirde, danışman önerisi ve anasanat dalı kurulunun kararı ile sanatsal hazırlık amacıyla yüksek lisans programından dersler aldırılır.

(http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

Bu koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programa kayıt hakkı kazanan öğrencinin Yatay Geçiş için kayıt koşulları ve daha önceden özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü derslerin kredisini transfer etmesi ile ilgili koşullar ve kurallar 23 Kasım 2012 Cuma Günü 28476 sayılı Resmi gazetede yayınlanan HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'ndeki iligili 18 ve 22 sayılı maddelerde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorun çözücü, yaratıcı, kültürü ve tasarım gücü yüksek; yaptığı tasarımlarla ortaya koyduğu bilgilendirme, yönlendirme biçemleri sayesinde toplumun kültürel değerlerini ve beğeni düzeylerini geliştirme gizil gücüne (potansiyel) sahip yetkin grafik tasarımcılar yetiştirmek.

Öğrencileri; verilen eğitimle, grafik buluşlarını uygulama alanlarına aktarırken, hem maddi hem de manevi yönden toplumsal gelişmişlik düzeyinin farkında, bilgiyi gereksinimler doğrultusunda grafik dile dönüştürmede başarılı, yetenekli grafik tasarımcılar olarak yetiştirmek, içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini çağdaş yorumlarla yeni sentezlere ulaştırabilecek niteliklerle donatmak.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, öncelikle akademik alanda iş sahibi olabilir; özel, vakıf veya devlet alanında Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin Grafik ve Görsel İletişim Bölümleri'nde akademisyen olarak çalışabilir ve kariyer yapabilirler.

Özel şirketlerde ve reklam ajanslarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, reklam fotoğrafçısı, profesyonel illüstratör, web tasarımcısı olarak çalışabilir; televizyon ve yayın sektöründe hareketli grafik, jenerik tasarımları, animasyonlar oluşturabilir.

Oyun sektöründe konsept tasarımcısı, karakter tasarımcısı ve çizer olarak çalışabilir. Dokunmatik medyalarda kullanılmak üzere hazırlanan uygulamalar için arayüz tasarımları yapabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'da Grafik Atölye ve Seminer dersleri zorunlu, diğer derslerin tamamı seçmeli ders olarak açılmaktadır. Öğrenciler anasanat dalı programından aldıkları dersler dışında, diğer anasanat ya da anabilim dallarından alanlarına yönelik katkı sağlayacak dersler alabilmektedir. Programda yer alan derslerin hepsi dönemliktir. Ön koşullu ders bulunmamaktadır. Güz ve Bahar dönemlerine ayrı ayrı yerleşen dersler dışında, aynı kodla her iki dönemde de açılabilen dersler de bulunmaktadır. Program uygulama ağırlıklı bir program olmakla birlikte, kuramsal dersler de bulunmakta; bazı derslerde uygulamalı ve kuramsal olarak yürütülmektedir. Her dönem zorunlu olan dersler dışında çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik ders ve gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama, gösterim vb. bir tasarım etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlayacakları yazılı raporu teslim etmeleri ve tez savunma sınavını başarmaları gerekmektedir.

Bu koşullar 23 Kasım 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Namık Kemal SARIKAVAK