SERAMİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1983/84 ders yılında eğitim ve öğretime başlayan Seramik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Bu programların genel amacı, öğrencilerin Seramik Sanatı ile ilgili çeşitli konularda uzmanlık kazanarak; araştırma, tasarım ve üretim sürecinde etkili çalışmalar yapabilme yetenek ve bilinçlerinin geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisinin kazandırılması da amaç edinilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, Seramik alanı öncelikli olmak üzere en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı'nın aşamaları, her sınav dönemi öncesinde değişebilir.

Giriş Sınavı; yazılı ve desen, tasarım ve uygulama ile sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı için çizim malzemesi, şekillendirme aletleri ve 2 (iki) kilogram plastik kil temini adayların sorumluluğundadır.

Yazılı ve desen sınavının başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir tanıtım dosyası Giriş Sınavı jürisine sunulur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Yazılı ve desen sınavı, aşağıdaki başlıklar üzerinden değerlendirilir:

  • Sanat ve Seramik alanlarında kuramsal bilgi
  • Desen ve çizim becerisi

Tasarım ve uygulama sınavı, aşağıdaki başlıklar üzerinden değerlendirilir:

  • Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir tasarım
  • Tasarıma ilişkin olarak kil ile maket çalışması

Sözlü sınavda, adayların çalışmaları ve dosyaları birlikte değerlendirilir.

Giriş Sınavı'na ilişkin yazılı kağıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

60 AKTS ders döneminde ve 60 AKTS tez döneminde tamamlayarak toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez ya da sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi ya da yurt dışı bir yüksek öğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler, bölümümüze yatay geçiş ile geldiklerinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Program Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Seramik Bölümü Lisansüstü programının genel amacı, öğrenciye teknik ve teorik araştırma yoluyla çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisinin kazandırılmasıdır. Sanatsal olarak kişisel yorumun geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi amaçlanır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli ileri düzey beceriye sahip olacak şekilde yetişmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

1. Dersler: Toplam 60 AKTS'lik bir program izlenir. Yüksek Lisans Programını izleyen öğrenci toplam kredinin % 60'ını uygulamalı derslerden almak zorundadır.
2. Mezuniyet Çalışması: Öğrenci mezuniyet çalışmasını en az 60AKTS'lik derslerini tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla mezuniyet çalışmasının yanı sıra kredisiz olarak teorik ve uygulamalı derslerden alabilir.
3. Öğrenci yapacağı çalışma ile ilgili amacını, amacının gerekçelerini, yöntemini ve bu çalışmadan beklentilerini açıkça tanımlayan bir öneriyi öncelikle danışmanının daha sonra da Program Başkanının onayına sunmak zorundadır. Önerisi kabul edilen öğrenci, mezuniyet çalışmasına başlar.
4. Mezuniyet çalışması, öğrencinin sanat dalı ile ilgili hazırladığı özgün bir çalışmadır. Mezuniyet çalışmasını tamamlayan öğrenci; Hazırladığı ürün ile birlikte çalışmasını destekleyici araştırmalarını ve incelemelerini içeren raporunu (Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Önergesine uygun bir metni ciltlemeden jüri üyelerine sunar, belirlenen gün ve saatte çalışmalarının sözlü savunmalarını yapar.
5. Dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrencinin tezsiz ve Sanat Eseri Raporsuz Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Yönergesine uygun belirlenen gün ve saatte jüri üyelerince sözlü sınav yapılır. Çalışması başarılı bulunan öğrenci yazılı metni ciltli olarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilmek üzere ilgili Sanat Dalı Başkanlığına teslim eder.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez ya da sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü Başkanı İletişim Bilgileri
Telefon: +90 312 297 88 10 E-posta: temrefeyzoglu@yahoo.com