BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Beden eğitimi ve spor tezli yüksek lisans programı, beden eğitimi ve spor konusundaki öğrenme ve öğretme, bireysel ve toplumsal gelişmeler, fiziksel aktivite ve sağlık boyutlarında uzmanların yetişmesine katkı sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tarafından yürütülecektir. Bu program, beden eğitimi ve sporun, en basit fiziksel aktiviteden insanın sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilir bir sağlık ve yaşam için gerekli olacak şekilde alışkanlık haline getirilmiş düzenli harekete kadar geniş bir aralıkta, insan hareketinin nasıl düzenlendiği ve öğrenildiği, organizmanın spor ve harekete uyum mekanizmaları ile bunların çevresel, psikolojik ve sosyal etmenlerle nasıl etkileştiği gibi sorulara bütünsel bakış açısı içinde yanıt arayan bir özelliğe sahiptir. Beden Eğitimi ve Spor yüksek lisans mezunları ?bilim uzmanlığı? unvanı alarak mezun olmaktadır. Bu çerçevede, açılacak olan program, beden eğitimi ve sporun pedagojik, sosyolojik, psikolojik ve sağlık boyutlarına yoğunlaşacak ve problemlerin çözümüne bütünsel bir bakış açısı geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu sayede, programda yer alacak öğretim üyeleri de ?insan hareketine bütünsel bakış? ilkesiyle araştırma yapma olanağı elde edeceklerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Spor Bilimleri alanındaki herhangi bir lisans programından veya Tıp Fakültesinden mezun olmak. Bunlar dışındaki en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar için Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından kabul edilmek. 
  • ALES (SAY/EA/SÖZEL) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor tezli yüksek lisans programından mezun olmak için; en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programının temel amacı, beden eğitimi ve spor ile fiziksel aktivitenin bireyin sağlıklı gelişimi ve eğitimi ile toplumda düzenli fiziksel aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılmasına ilişkin çalışmaları planlayabilen ve yürütebilen uzman bireyler yetiştirmektir. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra, eğitim standardının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, uygulama ve araştırma koşullarını sağlayarak, beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite ile ilgili problemlerin en doğru şekilde ele alınmasını, öğrencilere alanın bilimsel ilkelerini aşılayarak mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekte ve hem hizmet hem de akademik altyapı bakımından en üst seviyede alan uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı olarak halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen, kanıta dayalı eğitim ve uygulama çalışmalarında ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar; beden eğitimi ve spor alanında Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Seçmeli ders yükünün bir kısmı ya da tamamı isteğe bağlı olarak alan içi ve/veya alan dışı olarak alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ?Ders Bilgi Paketi? Değerlendirme Sisteminde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin ?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları? bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan

Adres: Spor Bilimleri Fakültesi, Beytepe, Ankara

e-posta: demirhan@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976890