İNGİLİZ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programının temel hedefi İngiliz Kültür Araştırmaları alanında akademisyen ve ilgili bakanlıklar ve medyada bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanlar yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce eğitim yapılan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olmak. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olup İngiliz Dili ve Edebiyatında yan dal sertifikası sahibi olmak veya lisans düzeyinde 18 kredilik İngiliz Dili ve Edebiyatı dersi almış olmak,

2. YÖK tarafından denkliği onaylanan üniversitelerden İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce eğitim yapılan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olmak. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olup İngiliz Dili ve Edebiyatında yan dal sertifikası sahibi olmak veya lisans düzeyinde 18 kredilik İngiliz Dili ve Edebiyatı dersi almış olmak,

3. Lisans genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 olması,

4. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 80 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 80 puana eşdeğer puan almış olmaları,

5. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 90 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 90 eşdeğeri puan almış olmak,

6. Uluslararası öğrenciler için:

- eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavından Türk öğrenciler için istenen İngilizce puanın (YDS) eşdeğerini sağlamaları; - ikinci madde yer alan koşulun sağlamaları; - lisans genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 olması gerekmektedir.

Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

7. Adayların başka bir program veya üniversiteden mezun olmaları hallerinde, mülakatta gözlemlenen bilgi eksikliği nedeniyle (iki akademik yarı yıla kadar) en fazla 6 ön hazırlık dersi alarak bilimsel hazırlık yapması istenebilir.

8. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Yüksek lisans derecesini elde etmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; 28 ulusal kredilik (120 AKTS) Bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programı'na kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lisans eğitimini tamamlamış veya eşdeğerliği ilgili kurum ve kurullarca onaylanmış bir eğitim almış olmalıdır.

Yatay Geçiş ve Kurumlararası Kredi Transferi Koşulları

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans programına yatay geçişler ve kurumlararası kredi transferi için Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğtim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ile iletişim kurulmalıdır.

Erasmus Değişim Programı Koşulları

Öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile yurt dışında kaldıkları süre tamamlandığında Bölümümüze karşı kurumda almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir transkriptle dönerler. Bu transkripte bulunan dersler ve notlar AB Ofisi tarafından hazırlanan not eş değerlik çizelgesi dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi not sistemine transfer edilir. Hazırlanan tablo bölüm başkanlığı tarafından onaylanır ve ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Öğrencinin dönüş yazılarının Enstitü tarafından onaylanıp, öğrencinin transkriptine işlenmesinden sonra öğrencinin dönüş işlemleri tamamlanmış olur.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, İngiliz Kültür Araştırmaları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olan ve bu bilgiler doğrultusunda uluslar arası standartlara uygun hem Türkçe hem İngilizce çalışmalar üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, akademisyenliğin yanısıra çevirmenlik, yazarlık, editörlük gibi mesleklerde ve turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren sektörlerde çalışabilirler. Akademik kurumlardaki mesleklere ek olarak, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları yüksek lisans programı 2 akademik yıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmeleri için, öğrencilerin toplamda 120 AKTS (60 AKTS ders (Seminer dersi dahil) ; 60 AKTS Tez) karşılığı olan program dersi almaları zorunludur.

Yüksek Lisans programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, seçmeli statüdeki dersler herhangi bir yarıyılda açılabilmektedir. Programda önkoşullu ders bulunmamaktadır.

Bölüm yüksek lisans programındaki dersler kuramsal ağırlıklı olup, herbir dönem boyunca yürütülen sınıfiçi etkinlikler ve sınıfdışı ödevler ile uygulamalı bilgi boyutu da yoğun olarak desteklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlığı altında tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans programından mezun olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; en az 120 AKTS'lik program dersi ve tezi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Huriye Reis

Bölüm Başkanı

Tel: 0312 297 8475

Faks: 0312 299 2085

E-posta: huriye@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

06800 Beytepe, Ankara

Web: http://www.ide.hacettepe.edu.tr