GİTAR PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Gitar Sanat Dalı yüksek lisans programı Doç. Dr. Ahmet Kanneci tarafından 2010-2011 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim veren Gitar Sanat Dalı yüksek lisans programı uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip ederek, ürettiği sanatsal ve bilimsel çalışmalarla akademik birikime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için öncelikle yükseköğretimin herhangi bir dalından lisans mezuniyeti şartı aranmaktadır. Kabul sınavlarında sanat dalının belirlediği düzeyde bir repertuarı seslendirmek gerekmekte ve yabancı dil mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak uluslararası öğrenciler için Türkçe zorunludur. Programa kabul koşulları ve eğitim öğretim ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşullar geçerlidir.

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'nda, Giriş Sınavı jürisi tarafından seçilecek bir eserin deşifresi yanında, aşağıdaki kategorilerden eserler seslendirilir: • Rönesans Dönemi'nden seçilmiş 1 (bir) eser • Barok Dönem'den seçilmiş 1 (bir) süit ya da en az iki bölümlü 1 (bir) sonat • Klasik ya da Romantik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Yirminci Yüzyıl repertuvarından seçilmiş 1 (bir) eser • Fernando Sor, Heitor Villa?Lobos ya da Stephen Dodgson'a ait 1 (bir) etüt • Bir Türk besteci tarafından yazılmış 1 (bir) eser Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır. Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır. Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Gitar Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. maddesi geçerlidir

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Gitar Sanat Dalı Yüksek Lisans Programının amacı müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak, ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik beğeniye sahip, kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olan, sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirip, derinleştirerek gitar repertuarının her döneminden eserleri uluslararası seviyede icra ederek toplumla paylaşan, sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık gitaristler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Gitar Sanat Dalı Yüksek Lisans mezunları kamuya veya özel sektöre ait sanat kurumları ile konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde akademisyen veya eğitmen olarak çalışabilir, ayrıca solist veya eşlik sanatçısı olarak iş bulabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Gitar Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda her yarıyılda 30 olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Öğrenciler yüksek lisans programının ikinci yarıyılında sonunda tez çalışmasına başlar. Tez çalışması iki dönemdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 19-24. maddeleri uygulanır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 46. Maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra en az 120 AKTS ve 21 ulusal krediye sahip en az yedi dersten başarılı olmak gerekmektedir

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat Çalışması, izleyicilere açık resital ve Sanat Çalışması Raporu'ndan oluşur. İzleyicilere açık resitalde, aşağıdaki kategorilerden eserler, ezber olarak seslendirilir: • 1 (bir) gitar konçertosu • 45 ila 60 dakika süreli resital programı

Resital sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu ile birlikte muhafaza edilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Demet Akkılıç (Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı)