PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1968 yılında yüksek lisans, 1972 yılında doktora programlarına başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet programı sekiz anabilim dalına ayrılmıştır. Bunlardan biri de psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programıdır.

Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programında eğitim normal şartlarda iki yıl (dört yarıyıl) sürer. Bu program, diğer lisansüstü programlardan farklı olarak ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında evrensel bir bilim insanının niteliklerini karşılayan, ulusal ve uluslararası literatür bilgisine sahip ve literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve araştırmaya uygulayabilen üretken, yaratıcı ve sorgulayıcı yüksek lisans mezunları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, öğrenciler bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için üniversite laboratuvar ve teknik olanaklardan yararlanabilir. Bu programın dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez çalışmasını yaparak jüri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hemşirelik lisans mezunları kabul edilir. Bir başka psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programında öğrenimine başlamış olan adaylar bu programda öğrenim için gerekli olan asgari kabul koşullarını sağladıktan sonra eksik olan derslerini tamamlayarak öğrenciliklerini devam ettirebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunlarının aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamına 15 mezun alınmıştır. Yükseklisans mezunlarının %27'si aldıkları eğitimden çok memnunken, %60'ının memnun olduğu, %13'ünün kısmen memnun olduğu saptanmıştır. Aldıkları eğitimle birlikte mezunların %87'si etkili iletişim kurabildiklerini; %60'ı özgüvene sahip olduğunu; mezunların %60'ı bilgiye kolay erişebildiğini; %73'ü problem çözme becerisi kazandıklarını; mezunların %87'si analiz- sentez etme yeteneği kazandıklarını belirtmişlerdir. Mezunların %'60'ı hızlı karar verebilirken, %40'ı kısmen hızlı karar verebildiklerini; mezunların %80'i ekip çalışmasına yatkın olduklarını, %7'sinin ekip çalışmasına yatkın olmadığını; %73'ü sorunlara yönelik stratejik çözümler üretebilirken, mezunların %66'sı liderlik özelliklerine sahipken, %27'si kısmen sahip olduğunu, mezunların %93'ü etik davranışlar sergileyebildiklerini, %7'si kısmen etik davranış sergilediklerini belirtmişlerdir. Aldıkları eğitimle birlikte mezunların %47'si güçlü kurumsal ilişkiler kurabilirken, mezunların %54'ü sağlık mevzuatına hâkim olduklarını, %33'ü kısmen hâkim olduklarını, %13'ü ise hakim olmadıklarını; mezunların %73'ü genel sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, %27'si ise kısmen duyarlı olduklarını; mezunların %87'si ruh sağlığını birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde koruma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olduklarını, %13'ü kısmen sahip olduklarını belirtmişlerdir. Mezunların %93'ü ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bakımı planlayıp uygulayabilme becerilerine sahip olduklarını, %7'si kısmen sahip olduğunu; mezunların %87'si ruhsal hastalıkları bilme ve etiyolojilerini bilme, belirtileri tanıma ve tedavisinde yer aldıklarını, %13'ü ise kısmen yer aldığını ; mezunların %80'i psikiyatri hemşireliği alanında gördüğü sorunlar için araştırmalar planlayıp uygulayabildiklerini, %20'si ise kısmen uygulayabildiklerini; mezunların %60'ı yapılan bilimsel araştırma sonuçlarını uygulamaya yansıtabildiklerini, %27'si kısmen yansıtabildiklerini, %13'ü ise uygulamaya yansıtamadıklarını; mezunların %40'ı yapılan bilimsel çalışmayı makaleye dönüştürerek ulusal/uluslararası düzeyde bir dergide yayınlayıp sunabildiklerini mezunların 80'i alanı ile ilgili edindiği uzmanlık bilgilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve uygulamaya aktarabildiklerini belirtmişlerdir. Mezunlarımız özel ve devlet kadrolarında, toplum sağlığı merkezlerinde,aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır.

Program süresince öğrencilerin bölüm içinden ve dışından alabileceği seçmeli derslere ilişkin bilgi verilmiştir.

Programdaki zorunlu dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken seçmeli dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Seçmeli derslerin uygulamaları yoktur ancak pratik olarak öğrenciye ilgi alanına özel bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

Öğretim programı süresince öğrencinin alacağı bölüm içi seçmeli derslerin oranı %70, bölüm dışı seçmeli derslerin oranı %30'dur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planında" tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı)en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez çalışmasını yaparak jüri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

06100 Sıhhiye/Ankara

Telefon: 03123051580

E-posta: dhicdurmaz@gmail.com