TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli Yüksek Lisans programıdır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Ancak derslerde İngilizce kaynaklardan da yararlanılmaktadır. Bu programı bitirenler Doktora programlarına devam edebilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun olmuş olmak.

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Programa giriş sınavı sözlü olarak yapılmaktadır.

7. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilikleri yanında program için gerekli olan İngilizce dil yeterliliğinin de belgelenmiş olması gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli programa kaydolan öğrencilerin alanda uzmanlaşabilmeleri için toplamı 60 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersleri ilk iki dönemlik süre içinde tamamlamaları; sonraki iki dönemde de akademik danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, Bölümümüzde benzer dersleri veren öğretim elemanlarımızın onayı ile H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile denk kabul edilebilir.

Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yüksek öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans programı, başta işletme mezunları olmak üzere turizm işletmeciliği alanında ihtisaslaşmak isteyen lisans mezunlarına bu imkanı vermek üzere düzenlenmiş bir programdır. Bu programın amacı, turizm alanında çalışmak isteyen kişilerin bu alanda yetkinlik kazanmalarını sağlamak ve bunun yanında ileride bu alanlarda yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programımızın mezunları Turizm Acenteleri ve Konaklama işletmelerinde finans, üretim, insan kaynakları, pazarlama alanlarında potansiyel yöneticiler olmak üzere yetiştirilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  • Zorunlu ders sayısı & oranı: 5 - % 50
  • Seçmeli ders sayısı & oranı: 5- % 50
  • Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: YOK
  • Staj zorunluluğu: YOK
  • Önkoşullu dersler: YOK
  • Programın yıllara göre yapısı: Program iki yarıyılda alınan dersler ve takip eden iki yarıyılda tez yazılmasıyla tamamlanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezli programa kaydolan öğrencilerin alanda uzmanlaşabilmeleri için toplamı 60 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersleri ilk iki dönemlik süre içinde tamamlamaları; sonraki iki dönemde (toplamı 60 AKTS) de akademik danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

Böylece toplamda 120 AKTS'lik iş yüklerini tamamlayan ve not ortlaması 2.5/4 olan öğrenciler mezuniyet hakkı elde ederler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55