CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1968 yılında kurulmuştur. Program 4 yarıyılı (2 yıl) kapsayan teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalışmasından oluşmaktadır. En az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla 7 ders, 1 seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisini ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan bilim uzmanı olarak mezun olmaktadır. Programın dili Türkçe olup 5 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerde yer alan öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayılarına göre kontenjan belirlenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak.

Kamu ya da özel hastanelerde en az bir yıl süre ile hemşire olarak çalışmış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için zorunlu kredi yükü 21 yerel kredidir (120 AKTS). Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 üzerinden en az 65 (C1) olması gerekir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarih olarak belirlenir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterli öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış ve gerekli genel akademik ortalamaları sağlamış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında geniş ve güncel bilgiye sahip olan, bilimsel bir araştırma planlayabilen ve uygulayabilen, interdisipliner ekip yaklaşımını kavrayabilen ve kullanabilen, bir cerrahi hastasının perioperatif bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilen, alanında bilimsel bir araştırma planlayabilen, uygulayabilen, elde ettiği verileri analiz ederek rapor edebilen, bu raporu ulusal ya da uluslararası düzeyde bir dergide yayınlayabilen ya da bilimsel bir toplantıda sunabilen bilgili, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların mesleki profilini belirlemek için öğretim üyelerinden, mezunlardan ve iş verenlerden görüş alınmıştır. Öğretim üyelerimizin tamamı mezunlarımızın analiz-sentez etme yeteneğine ve yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını; bilgi kaynaklarına kolay ulaşabildiklerini; etik ilkelerini tanımlayabildiklerini ve etik davranışlar sergileyebildiklerini; araştırma planlayabildiklerini ve rapor edebildiklerini; mesleki sorunlara duyarlı olduklarını; etkili iletişim kurabildiklerini ve problem çözebildiklerini belirtmiştir. Öğretim üyelerimizin yarısı ise mezunlarımızın kısmen hızlı karar verebildiklerini, sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, özgüvene sahip olduklarını, sağlık mevzuatını bildiklerini ve yürüttükleri araştırmayı yayına hazırlayabildiklerini iletmiştir. Mezunlarımızın tamamı anabilim dalından aldıkları eğitim ile etkili iletişim kurabildiklerini, analiz-sentez yapabildiklerini, ekip çalışmasını yürütebildiklerini, karşılaştıkları problemleri çözebildiklerini, bilgiye kolay ulaşabildiklerini, sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını ifade etmişken; yarısı kısmen araştırma planlayabildiklerini ve yayına hazırlayabildiklerini, etik davranışlar sergileyebildiklerini, mesleği geliştirme yönünden faaliyetlerde bulunduklarını, sağlık mevzuatına hakim olduklarını ve mesleki kurumsal bilgiye katkı sağlayamadıklarını belirtmiştir. Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak bir mezunumuz, olaylar arasında nedensellik kurabildiğini, kritik düşünme yeteneğinin geliştiğini, görev ve sorumlulukların bilincinde olduğunu, eğitime ve araştırmalara açık olduğunu iletmiştir. Mezunlarımızın yarısı aldıkları eğitimin kendilerini mesleğe çok iyi hazırladığını belirtmiştir. Bir mezunumuz programa sağlık mevzuatına ve hemşirelikte etiğe yönelik derslerin ilave edilmesini önermiştir. Mezunlarımızın kuruma uyum sağlama durumlarını işverenlerin yarısı çok uyumlu, diğer yarısı ise uyumlu olarak belirtmiştir. İşverenler tamamı mezunlarımızın ekip çalışmasına yatkın olduklarını, bilgiye kolay erişebildiklerini, etkili iletişim kurabildiklerini, etik davranışlar sergileyebildiklerini, mesleki sorunlara duyarlı olduklarını, özgüvene ve liderlik özelliklerine sahip olduklarını belirtmişken; işverenlerin yarısı kısmen genel sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, sağlık sorunlarını tanıyabildiklerini ve sağlık mevzuatına hakim olduklarını ifade etmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Programa kayıtlı öğrenciler 2 yıllık (4 yarıyıl) süre içinde en az 21 yerel kredi ve 120 AKTS kredisi almak zorundadır. Programın %75'ini zorunlu dersler, %25'ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Programda yer alan zorunlu derslerin toplam AKTS kredisi 90 olup, bölüm içi seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi ise 38'dir (1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir). Öğrenciler talepleri doğrultusunda alan içi ve dışı seçmeli ders seçebilir. Yüksek lisans programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir. Öğrenciler, ilk iki yarıyılda derslerini başarı ile tamamlayarak 3. yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az 65 almış olmaları gerekir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan derslerin tümünü tamamlayan, yüksek lisans tezini azami süreler içerisinde başarıyla sonuçlandıran, Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 5. Bölüm Madde 29'da belirtilen ilgili bütün bilgi ve belgeleri enstitüye teslim ederek enstitü tarafından mezuniyeti uygun bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır. Programın azami süresi derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dekan: Prof. Dr. Leyla Özdemir, Tel: 3051580, Faks: 3127085, E-posta: leylac@hacettepe.edu.tr

Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken , Tel: 3051580, Faks: 3127085