MATEMATİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Matematik anabilim dalı doktora programı bölümün kuruluşu ile başlamıştır. Öğretim dili Türkçedir. Tezin dili program dilidir; ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla farklı bir dilde yazılabilir. Aşağıda belirtilen alt anabilim dallarında doktora yaptırılmaktadır.

  • Cebir ve Sayılar Teorisi
  • Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
  • Geometri
  • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
  • Topoloji
  • Uygulamalı Matematik

Bölümümüzde lisansüstü öğrencilerin kullanımına ayrılmış bir derslik bulunmaktadır. Öğrenciler, bölümümüzdeki bilgisayar labaoratuvarlarını kullanmaktadırlar. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi yerleşkelerindeki tüm sosyal ve kültürel imkanlardan faydalanmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına başvurmak isteyen adayların Senato tarafından belirlenen ve Fen Bilimleri Enstitüsü?nce ilan edilen koşulları sağlaması gerekmektedir,  bkz.  H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Matematik Anabilim Dalı Doktora programı toplam 21 krediden (90 AKTS) az olmamak koşuluyla ders, doktora yeterlilik sınavına hazırlık (30 AKTS) ve tezden (120 AKTS) oluşmaktadır. Doktora derecesini elde etmek için 240 AKTS?yi tamamlamış olmak gerekmektedir.

Dersleri başarı ile tamamlayan ve dörtlük sisteme göre en az 3.00  genel akademik ortalamayı elde etmiş olan öğrenci doktora yeterlilik sınavına girebilir, bkz.  H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

Kredi transferleri ve diğer bilgiler için H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne bakınız.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Ders muafiyetleri için H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne bakınız.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Matematik anabilim dalı doktora programı, alanında gerekli bilgi birikimi kazanmış, bağımsız araştırma yapabilen, analitik ve soyut düşünebilen, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyebilen, evrensel nitelikte yeni bilgiler üretebilen ve bunları güncel problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Matematik Anabilim Dalı doktora programı mezunu matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma imkanlarına sahiptirler; akademik çalışma (öğretim elemanları); bilişim sistemleri (yazılım geliştirme, bilgisayar işletmeni vs.); bankacılık ve finans sektörü (aktüer, borsacı, broker, hesap uzmanı vs.), hizmet sektörü (kontrolör, satış, pazarlama, danışmanlık vs.) gibi alanlarda iş bulabilmektedir. Kamu sektöründe işletmenlik, matematikçi, uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Matematik Anabilim Dalı doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için toplam 21 krediden (90 AKTS) az olmamak koşuluyla ders,  doktora yeterlik sınavına hazırlık (30 AKTS) ve tezden (120 AKTS) oluşmaktadır. Toplam 240 AKTS?dir. Seminer dersi zorunlu, diğer tüm dersler seçmelidir. Program derslerinin  %93.3(AKTS)?i seçmeli statüsündedir. 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü?nde öğrenim gören doktora öğrencilerinin ders alabilecekleri diğer üniversiteler Bölüm Akademik Kurul kararıyla belirlenmiştir. Öğrencinin talebi üzerine almak istediği ders\dersler kredi, müfredat, vs. açısından bölüm tarafından incelenir ve bölümün teklifi Fakülte Yönetim Kurulu?nda karara bağlanarak öğrencinin programına eklenebilir.

Kredi transferleri ve diğer bilgiler için H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne bakınız.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planında? tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü EğitimÖğretim Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” kısmında belirtildiği gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Çiğdem ÖZCAN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 78 50

Fax: 0 (312) 299 20 17

e-mail: ozcan@hacettepe.edu.tr