GIDA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1980 yılından beri Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimi yürütülmektedir. Anabilim dalında yürütülen doktora programında ileri düzey gıda mühendisliği, gıda bilimi ve gıda teknolojisi dersleri verilmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Anabilim dalında öğretim ve araştırma faaliyetleri, 6 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 genel ve 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda, 37 akademik ve 9 idari personel ile yürütülmektedir. Anabilim dalımız mezunları Gıda Mühendisliğinde doktora derecesi almaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programına Gıda Mühendisliği tezli/tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği yüksek lisans diploması dışındaki bir yüksek lisans diplomasına sahip adaylar kabul edilirler. Diğer koşullar H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Gıda Mühendisliği doktora programında öğrenci toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve kredisiz seminer dersini yüklenir. Gıda Mühendisliği doktora eğitimini tamamlamak için öğrencinin 90 AKTS'lik ders, 30 AKTS'lik doktora yeterlilik, 120 AKTS özel konular (tez) yüklenmek ve bunları başarması gerekmektedir. Diğer kurallar H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Gıda Mühendisliği doktora programına giriş için Türkiye veya yurtdışında eşdeğer bir yüksek lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği doktora programının amacı; adayların çalışma alanına yönelik dallarda özgün bir araştırma yapabilme, elde edilen bulguları değerlendirme, yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğinin öğretilmesi ve bilimde özerklik niteliğinin kazandırılmasıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında üst düzey görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programında derslerin %44'sı zorunlu %56'sı seçmeli olarak (en az 7 dersin 3'ü zorunlu) dağılım göstermektedir. Öğrenci, Anabilim Dalının uygun gördüğü başka Anabilim Dallarından seçmeli ders yüklenebilir. Alan dışı seçmeli derslerin oranı toplam kredinin 1/3'ünü geçemez.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 

Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği  Anabilim Dalı  doktora programının öngördüğü bütün dersleri başarmış, doktora yeterlilik sınavını geçmiş, tezini başarıyla yapıp, jüri önünde savunmuş ve H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili maddelerinde belirtilen tüm hususları yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Halil Vural

ghalil@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. F. Ceyda Dudak-Şeker

ceyda@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 71 00

Fax: 0312 2992123