NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Nükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programını 1977 yılından bu yana yürütmektedir. Programın en önemli özelliği, nükleer enerji üretimine ilişkin konuların yanı sıra nükleer bilimler ve teknolojinin tıp, endüstri gibi diğer uygulama alanlarını da içeren geniş bir yelpazede eğitim verilmesidir.

Doktora programının öğretim dili Türkçedir.

Ana Bilim Dalı'nın, deneysel dersler/çalışmalar için kullanmakta olduğu bir 'radyasyon algılama ve ölçme laboratuvarı' (Fizik Mühendisliği Bölümü binasında) ve bir 'ısıl-akışkan laboratuvarı' (Makine Mühendisliği Bölümü binasında) mevcuttur.

Ana Bilim Dalı'nda 16 düğüm ve 100 çekirdekten (300 GFlops) oluşan bir Yüksek Başarımlı Paralel Hesaplama Sistemi vardır. Ana Bilim Dalımızda yürütülen eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kayda değer bir kısmı 'hızlı hesaplama olanağı' gerektirdiğinden, bahsi geçen paralel hesaplama sistemi büyük önem arz etmektedir ve neredeyse sürekli kullanımdadır. Öğretim elemanlarımızın yürüttüğü projeler sayesinde sistemin kapasitesi giderek artırılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için mühendislik veya fen bilimleri alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak gerekir. Programa başvuru ve kabul koşulları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 14, 16 ve 17'nci maddelerinde belirtilmiştir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

Yüksek lisans öğrenimini nükleer enerji mühendisliği dışındaki bir mühendislik veya fen bilimi alanında yapanlar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi uyarınca bilimsel hazırlığa tabi tutulurlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nükleer enerji mühendisliği Doktora derecesi elde etmek için;

(1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (toplam 36 AKTS kredisi) başarılı olmak,

(2) en az 27 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden olmak koşulu ile, en az 54 AKTS kredilik seçmeli dersten başarılı olmak,

(3) toplam en az 24 ulusal kredilik ve 90 AKTS kredilik ders yükünü tamamlamak,

(4) 30 AKTS kredisine karşılık gelen Doktora Yeterlik sınavında başarılı olmak ve

(5) doktora tezini tamamlamak gerekir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Madde 35'teki koşullar her durumda geçerlidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Nükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora programına yurt içi veya yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmekte olan bir öğrencinin geçişi ve bu öğrencinin aldığı eğitimin tanınması Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Madde 18'de belirtilen hükümler esas alınarak yapılır. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğrencinin nükleer enerji mühendisliği ve nükleer teknoloji/bilimler alanlarında gerekli bilgi birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdelemesini, yeni yöntemler geliştirmesini ve/veya yeni bilgi üretmesini sağlamak; nükleer reaktör kor tasarımı, güvenliği, termal-hidrolik analizi, nükleer yakıt ve atık yönetimi ve radyasyondan korunma konularında kapsamlı bilgi ve hesaplama deneyimine sahip uzmanlar yetiştirmek; ve nükleer enerji/prosesler ilgili tüm alanlarda mevcut bilimsel düzeyi ileri götürmek üzere araştırma yapabilecek ve eğitim/öğretim faaliyetlerine katkıda bulunabilecek akademisyenler yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Şimdiye dek toplam 5 kişi HÜ - Nükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalından Doktora derecesi almıştır. Bunların 4'ü doktora döneminde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda (veya bağlı araştırma merkezlerinde) çalışmaktaydı; 3'ü halen aynı kurumda çalışıyor, biri Bölümde akademisyen olarak görev yapıyor. Bir kişi ise doktora derecesini aldığı sırada Bölümde araştırma görevlisi olarak çalışıyordu, şimdi ise Akdeniz Üniversitesinde akdemisyen olarak çalışıyor.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Nükleer enerji mühendisliği Doktora Programı en az 90 AKTS kredilik ders yükü, 30 AKTS kredilik doktora yeterlik sınavı ile 120 AKTS kredilik tez çalışmasından oluşur. (1 AKTS kredisi bir yarıyılda 25 saatlik iş yüküne denk gelmektedir.) Programın zorunlu derslerinin toplam AKTS kredisi 36'dir; bu sayı mezun olmak için gerekli minimum ders AKTS kredisinin % 40'ı (90 AKTS) ve minimum genel toplam AKTS kredisinin (240 AKTS) %15'i kadardır.

“Proje I” (12 AKTS), “Proje II” (12 AKTS) ve “Seminer” (12 AKTS) zorunlu derslerdir.

NEM kodlu ve diğer anabilim dallarından alınabilecek seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi en az 54 olmalıdır; seçmeli derslerin en az 27 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden alınmalıdır.

Programda toplam 18 tane seçmeli ders bulunmaktadır. Doktora öğrencisi, danışmanının ve ilgili bölümün onayı ile diğer Bölümlerin lisansüstü programlarından ders alabilir.

Doktora programındaki hiçbir dersin ön koşulu yoktur. Programda yıllık ders bulunmamaktadır. Programda yer alan derslerden Proje I, Proje II, Özel Konular ve proje çalışmalarını içeren diğer dersler uygulamaya yönelik hazırlanmış derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi(leri) tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablosunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları konusunda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Madde 35 ve 43'teki koşullar her durumda geçerlidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

Nükleer enerji mühendisliği doktora programından mezun olmak için; (1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (toplam 36 AKTS kredisi) başarılı olmak, (2) en az 27 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden olmak koşulu ile, en az 54 AKTS kredilik seçmeli dersten başarılı olmak, (3) toplam en az 24 ulusal kredilik ve 90 AKTS kredilik ders yükünü tamamlamak, (4) 30 AKTS kredisine karşılık gelen Doktora Yeterlik sınavında başarılı olmak ve (5) doktora tezini sonuçlandırmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Cemil KOCAR

Tel : +90 (312) 2977300

Fax : +90 (312) 2992122

E-posta:ckocar@hacettepe.edu.tr