KİMYA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Bölümü, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü'nde bulunan Fen Fakültesi'ne bağlı beş bölümden biridir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerine bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Aynı yıl Kimya ve Kimya Mühendisliği programları birlikte başlatılmıştır. Kimya Bölümü, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Fen ve Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1971 yılında yeni kurulan Kimya Fakültesi bünyesine girmiştir. 1983 yılında Kimya Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi'ne katılımıyla, Mühendislik Fakültesi'ne ve 1992 yılında ise Fen Fakültesi'ne bağlanmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Doktora programına başvuracak adayların, öncelikle 1.Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diplomasına, 2.Lisans üstü giriş sınavından (ALES) geçerli minumum puana ve 3.Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanlara sahip olmaları gerekir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kimya alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin, toplam AKTS kredisi 240 olacak şekilde doktora programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri (dersler+seminer toplamı, 90 AKTS) 4,00'lık puan sistemine göre en az 2,75 genel akademik ortalamayı sağlayarak başarı ile geçmesi ve doktora yeterlik sınavını (30 AKTS) başarması gerekmektedir. Ders aşamasını müteakip danışman öğretim üyesinin yönetiminde konusu ile ilgili bir alanda araştırma yapmalı (dönemlik 30 AKTS olacak şekilde) ve hazırladığı tezini jüri önünde başarı ile savunması gereklidir (Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve Sınav yönetmeliği).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kimya Bölümü'nden mezun öğrencilerin dışında, başka fakülteden veya başka bölümden doktoraya başvurmak isteyen öğrencilerimizin programa kabul edilmeleri, (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği) kuralları çerçevesinde düzenlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Kimya Doktora programının amacı, endüstri ve akademik hayatta uzmanlaşmış olduğu anabilim dalında:

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama becerisine sahip; çevreye ve topluma duyarlı; alanında karşılaşmış olduğu sorunları bilimsel yaklaşımla gözlemleyip, çözüm yolları bulabilen; alanında ki modern cihazlar ve metotlar hakkında uygulamalı ve teorik tüm bilgilere sahip; elde ettiği sonuçları ulusal ve uluslar arası platformlarda gerek yazılı gerekse sözlü olarak sunabilen ve ürettiği projelerle akademik düzeyde işbirlikleri kurabilen nitelikli kimya doktoru ve akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız doktor kimyager unvanını alır. Endüstri de ilaç, gıda, tarım, sağlık, askeri, petrol, çevre, otomotiv, plastik, boya, maden gibi birçok alanda nitelikli kimyager olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin kimya ve kimya ile ilgili birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademisyen olarak ta çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kimya doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders başarı ile tamamlanmalıdır. İlk 3 yarıyıl doktora programında yer alan derslerden 21 krediden (90 AKTS) az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve seminer dersinin alınması ve dördüncü yarıyılda yeterlik sınavının başarılması gerekmektedir. Program kapsamında bulunan derslerin seminer hariç %100' ü seçmelidir. Son 4 yarıyılda ise uzmanlık alan dersinin alınması ve uzmanlık alanında yapılmış olan çalışmaların bir tez olarak hazırlanılıp jüri önünde savunulması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bologna Bölüm Koordinatörü AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Nursel Pekel Bayramgil Doç. Dr. Solmaz Karabulut

nursel@hacettepe.edu.tr solmazk@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 7965 Tel: +90 312 297 6082

Fax: +90 312 299 2163 Fax: +90 312 299 2163

Dr. Ömür Çelikbıçak Dr. Ayşe Uzgören Baran

omurce@hacettepe.edu.tr uzgoren@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 6184 Tel: +90 312 297 7151

Fax: +90 312 299 2163 Fax: +90 312 299 2163