ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından önerilen Endüstri Mühendisliği Doktora Programı'na 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi'nden itibaren öğrenci kabul etmektedir. Doktora programının ilk üç dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken, dördüncü dönem doktora yeterlik sınavı çalışmasına ve son dört dönem ise doktora tez çalışmasına ayrılmıştır. Eğitim dili Türkçe olan program kapsamında, öğrencilere araştırma potansiyellerini ortaya çıkaracak ve endüstri mühendisliğinin belirlenen alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak teknik bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmıştır. Program kapsamında, yöneylem araştırması, veriye dayalı karar verme, üretim sistemlerinin tasarımı gibi konularda araştırma odaklı eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde düzenli olarak seminerler düzenlenerek teknolojik ve bilimsel faaliyetlerin tartışıldığı ortamlar oluşturulmaktadır. Bu seminerler kapsamında, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacılarla öğrencilerin buluşmasına olanak sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı'na, Bilişim ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yüksek lisans programlarından diploma sahibi olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenecek diğer ilgili enstitülerdeki programlardan yüksek lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecektir. Programa başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülecektir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Doktora derecesine sahip olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

  • Endüstri Mühendisliği Doktora Programı yapısına göre aşağıda özetlenen asgari kredilere hak kazanılmış olması
    • AKTS Kredileri: Zorunlu dersler – 160, Seçmeli Dersler – 80, Toplam – 240
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 40-44. Maddeleri'ne göre önerilen, yürütülen ve savunulan doktora tezinin ve savunmanın jüri üyeleri tarafından kabul edilmesi

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi ve yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumlarının doktora programlarında öğrenim görmekte iken Endüstri Mühendisliği Doktora Programı'na yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başvuruları Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre değerlendirilir; yatay geçiş için uygun görülen öğrencilerin kabulü, kredi ve not transferleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği doktora programının temel amacı, kısıtlı kaynakların etkin ve verimli kullanımı; süreç, ürün ve sistemlerin yenilikçi ve özgün bir şekilde tasarımı, analizi, planlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi ile karar verme problemlerine etkili çözüm üretilmesi ile ilgili ileri düzeyde araştırmaların yapılmasına yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrencilere kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği alanında kullanılan/geliştirilen yöntemler ile bunların uygulamaları ve araştırma konuları ve soruları belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı olmadığı için doktora programı mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kurumlarda, farklı alanlardaki araştırma laboratuvarları ve araştırma merkezlerinde, yüksek teknoloji şirketlerinde istihdam olanağı bulabileceği düşünülmektedir. Bu istihdam olanaklarının özellikle endüstri mühendisliği alanında yöntem, ürün ve teknoloji geliştirme; araştırma sonuçlarını ve bulgularını değerlendirme, sentezleme ve iş dünyasına uygulama ile araştırma takımları için proje tasarlama, geliştirme ve yönetme odaklı olacağı öngörülmektedir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, 8 yarıyılda alınması gereken toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Program yeterliliklerinde bulunan beceri ve yetkinlikleri vurgulayan doktora programında, 10 AKTS kredisi seminer dersine, 30 AKTS kredisi Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersine, 120 AKTS kredisi ise doktora tez çalışmasına aittir. Doktora programında 80 AKTS kredisi ayrılan seçmeli dersler ise ilk dönemden itibaren alınabilmektedir. Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 tane ders alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  • Endüstri Mühendisliği Doktora Programı yapısına göre aşağıda özetlenen asgari kredilere hak kazanılmış olması
    • AKTS Kredileri: Zorunlu dersler – 160, Seçmeli Dersler – 80, Toplam – 240
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 40-44. Maddeleri'ne göre önerilen, yürütülen ve savunulan doktora tezinin ve savunmanın jüri üyeleri tarafından kabul edilmesi

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Murat Caner TESTİK Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

E-posta: mtestik@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-297 89 50

Fax: +90-312-297 89 53

Adres:

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe ANKARA