İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Doktora Programının amacı; alanla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilime katkı sağlayacak, aynı zamanda yeni açılmış ve gelişmekte olan üniversiteler için de ihtiyaç duyulan akademisyen ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı güçlü bir kadroyla eğitime hizmet vermektedir. Anabilim dalında Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa'da doktora derecesini almış olan toplam 14 kişilik öğretim üyesi ve görevlisi kadrosu mevcuttur. Bu kadro küresel perspektifte Fen Eğitimi alanında doktora eğitimi verebilecek niteliğe sahiptir. Ülkemizde bulunan sayılı doktora programları değerlendirildiğinde, bilim dalımız farklı eğitim perspektiflerine sahip öğretim elemanlarından oluşan bir bilim dalıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa tercihen Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü Fen Bilimleri Öğretmenliği yüksek lisans derecesi sahibi olanlar kabul edilecektir. Ancak lisans ve yüksek lisans eğitimini Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji alanlarında veya Eğitim Fakültelerinin ortaöğretim fizik eğitimi, kimya eğitimi ve biyoloji eğitimi alanlarında tamamlamış olanlar, ya da farklı bir alanda yüksek lisansını tamamlamış olup da ilköğretim fen eğitimi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler de müracaat edebilirler.

Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programa katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası alanyazını rahatlıkla izleyebilecek ve kavrayabilecek düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

Adaylarda, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün doktora programlarına başvuru koşulları aranır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/ adresine bakınız. Başvuruda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanacaktır.Giriş sınavları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşullara göre Anabilim Dalı tarafından yapılır. Programa kabul edilen öğrencilere gerekli görüldüğü taktirde bilimsel hazırlık amacıyla en az 12 kredilik ders aldırılabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Doktora Programının amacı; alanla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilime katkı sağlayacak, aynı zamanda yeni açılmış ve gelişmekte olan üniversiteler için de ihtiyaç duyulan akademisyen ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Doktora Programı doktora derecesini kazanmış olan bir birey ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip eder, fen bilimleri öğretiminde kullanacağı laboratuvar teknikleri, özel öğretim metotları, öğrenme modelleri ile ilgili geniş bilgi sahibi olur ve bunları mesleki hayatına entegre eder, alanındaki sorunları bilir ve bu sorunlara yönelik araştırmalar planlar, planladığı araştırmaları ürütebilmek için ilgili yöntem ve teknikler hakkındaki detaylı bilgilere sahiptir. Ayrıca mezunlar, gençlerin ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişikliklerini bilen ve onları anlayabilen, çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin, alandaki akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek bireyler olarak yetişmesi hedeflenmiştir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı 4 yıllık bir programdır. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci en az 24 kredilik ders almak zorundadır. Programa kayıtlı öğrenciler FBO 701 Seminer ve FBO 700 Özel Konular derslerini zorunlu olarak almak durumundadır. Öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda diğer dersleri seçmeli alarak programlarını tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler programda yer alan seçmeli derslerin yanı sıra farklı enstitü ve bilim dallarının derslerinden de ilgi ve yeteneklerine uygun olarak ders alabilirler.

Öğrencilerin bilimsel hazırlık alması gerekli görüldüğü takdirde, İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı bünyesinde var olan derslerden en az 12 kredilik ders alması beklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programına kayıtlı bir öğrenci en az 24 kredilik ders almak zorundadır. Programa kayıtlı öğrenciler FBO 701 Seminer ve FBO 700 Özel Konular derslerini zorunlu olarak almak durumundadır. Öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda diğer dersleri seçmeli alarak programlarını tamamlamaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 86 26/146

E-posta: mgonen@hacettepe.edu.tr