BİLGİ GÜVENLİĞİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi güvenliği sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi aşamalarına yönelik teorik ve pratik bilgi birikimine sahip yetkin uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olan başvuru koşullarını yerine getiren her üniversite mezunu başvuru yapabilir, ancak başvuru yapmış olan adayların daha önceden almış oldukları not çizelgeleri (transkriptleri) ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek adaylardan belirtilen önkoşul derslerinin bazılarını ya da hepsini almaları istenebilir.

Programa başvuru yapan adaylardan istenebilecek önkoşul dersleri aşağıda belirtilmiştir. Bu önkoşul dersleri programa bilimsel hazırlık dersleri kapsamındadır, kredileri mezuniyet kredisine dahil edilmez.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

 1. BBS 514 Yapısal Programlama
 2. BBS 515 Nesneye Yönelik Programlama
 3. BBS 516 Veri Yapıları ve Algoritmalar

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans normal süresi 1.5 yıldır (3 yarıyıldır). Bu süreyi aşan öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin altıncı maddesinde belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programı esasları uygulanır. Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu 10 ders içerisinden 4 tanesi Bilgi Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın temel zorunlu dersleri olup aşağıda listelenmiştir:

Temel Zorunlu Dersler

 1. BBG 632 Bilgi Güvenliğine Giriş
 2. BBS 646 İşletim Sistemleri
 3. BBS 676 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
 4. BBG 634 Şifreleme: Algoritmalar ve Uygulamaları

7 seçmeli dersten 3 tanesi sınırlı seçmeli dersler arasından seçilmelidir. Sınırlı seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir:

Sınırlı Seçmeli Dersler

 1. BBS 677 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
 2. BBG 678 Ağ Güvenliğinde İleri Konular
 3. BBG 638 Veri Tabanı Güvenliği
 4. BBG 640 Kablosuz Ağ Güvenliği
 5. BBG 642 Güvenli Programlama
 6. BBG 644 Kötücül Yazılım Analizi : Araçlar ve Teknikler
 7. BBG 646 Siber Güvenlik : Etik Kurallar, Kanunlar ve İnsan Etkisi

Öğrencinin alacağı toplam AKTS miktarı yarıyıllara bölünmüş olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1.YARIYIL

2.YARIYIL

3.YARIYIL

DERS DÖNEMİ

ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

Tablo 1. Yarıyıllara Ait AKTS Miktarları

Dönem projesi dersi 30 AKTS kredi olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Programa kabul sırasında bilimsel hazırlık dersleri alması gerektiği belirlenen öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü tarafından açılan Bilimsel Hazırlık Dersleri'ni başarıyla tamamladıktan sonra programa başlayabilirler. (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programının amacı, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, bilgi güvenliği sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi konularında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları kamu ya da özel sektörde bilgi güvenliği uzmanları ya da sistem güvenlik analistleri olarak çalışmaktadırlar.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program kapsamında verilen tüm derslerin süresi bir dönemdir ve derslerde fiili olarak önkoşul kısıtı bulunmamaktadır.

Öğrenciler ilk iki dönemde ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik en az 6 seçmeli ders alırlar. Her bir dersin AKTS kredisi 6 AKTS kredisidir. Öğrenciler belli bir sayıyı aşmamak kaydıyla anabilim dalı başkanının onayı ile başka bir programdan seçmeli ders alabilirler.

Üçüncü dönemlerinde ise öğrenciler bir dönem proje yapmaları beklenmektedir ve bu dönem projesinin AKTS kredisi 30 AKTS kredisidir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Öğretim Programı'nda belirtilen dersler içinden en az 90 AKTS kredisi ders alması gereklidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Murat Aydos

maydos@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 7193/121