MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI(TEZSİZ/İ.Ö)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından önerilmiş olan Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenci alınması hedeflenmektedir. 2004 yılında kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beytepe Kampüsü'nde kendisine 2007 yılında tahsis edilen ve toplam 4 kat ve yaklaşık 900 m2 kullanım alanına sahip olan binasında hizmet vermektedir. Eğitim Dili Türkçe olan Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programının ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son dönem seçmeli derslere, Seminer dersine ve Dönem Projesi çalışmasına ayrılmıştır. Derslerin uygulamalarının, Bilgisayar Destekli Öğretim, Simülasyon, Kalite Mühendisliği ve Sağlık Sistemleri Mühendisliği Laboratuvarlarında yapılması planlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde düzenli olarak seminerler düzenlenerek teknolojik, bilimsel ve uygulamalardaki faaliyetlerin tartışıldığı ortamlar oluşturulmaktadır. Bu seminerler kapsamında, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacılarla öğrencilerin buluşmasına olanak sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

 • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenerek Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bölümlerden en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak
 • Senato tarafından ilgili puan türünde belirlenen ALES standart puanına veya eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen sınavlarda Senato'nun belirleyeceği başarı taban puanına sahip olmak
 • Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yapısı ve aşağıda özetlenen asgari kredi miktarlarına göre Seminer ve Dönem Projesi dersi dahil 2 adedi zorunlu ve 10 adedi seçmeli olmak üzere en az 12 dersin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması
  • AKTS Kredisi: Zorunlu – 20, Seçmeli – 70; Toplam – 90
  • Ulusal Kredi: Zorunlu – 0 , Seçmeli – 30; Toplam – 30

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi ve yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programlarında öğrenim görerek Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başvuruları Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 18. Maddesi'ne göre değerlendirilir; yatay geçiş için uygun görülen öğrencilerin kabulü, kredi ve not transferleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı, en az lisans derecesine sahip üniversite mezunlarına (mühendislik fakültesi ve ilgili diğer bölüm mezunlarına) üretim ve hizmet sektörlerindeki mühendislik problemlerinin çözümü için sistem bakış açısı ile tasarım, analiz, planlama, süreç iyileştirme ve kontrol tekniklerine yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere mühendislik sistemlerinin analizi ve tasarımı için yeni yöntem, araç ve teknolojilerini geliştirme ve uygulama becerisi ile veriye dayalı karar verme yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mühendislik yönetimi kapsamındaki fonksiyonlar ve uygulamalar belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı olmadığı için, kamu ve özel sektörde bulunan küçük ve büyük ölçekli bir çok işletme ve kuruluşta lisans öğrenimine bakılmaksızın mühendislik yönetimi programı mezunları istihdam olanağı bulabilmektedir. Mühendislik sistemlerinin tasarımı, analizi, planlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çeşitli kademelerde karar verici pozisyonlarda çalışan mühendislik yönetimi yüksek lisans mezunlarının istihdam profili oldukça geniştir. İstihdam alanları arasında üretim planlama, kalite yönetimi, proje/program yönetimi, kapasite ve iş gücü planlama, satın alma, lojistik, maliyet ve yönetim muhasebesi, sistem analizi, iş geliştirme, risk yönetimi, stok kontrol, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, araştırma ve geliştirme, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri sayılabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 yarıyılda alınması gereken toplam 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Program yeterliliklerinde bulunan beceri ve yetkinlikleri vurgulayan yüksek lisans programında, zorunlu dersler için 41 AKTS, seçmeli dersler için 49 AKTS belirlenmiştir.

Zorunlu dersler için ayrılan 41 AKTS kredisinin 6 AKTS kredisi seminer dersine, 10 AKTS kredisi ise dönem projesi çalışmasına aittir. Yüksek lisans programında 49 AKTS kredisi ayrılan seçmeli dersler ise Mühendislik Yönetimi kapsamında ilgili uzmanlık alanlarındaki beceri ve yetkinliklere yöneliktir ve program içinde ilk dönemden itibaren alınabilmektedir. Seçmeli dersler Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Seçmeli Ders Listesi'nden ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen diğer programlardan ders danışmanlarının onayıyla alınabilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen en çok üç ders lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yapısı ve aşağıda özetlenen asgari kredi miktarlarına göre Seminer ve Dönem Projesi dersi dahil 2 adedi zorunlu ve 10 adedi seçmeli olmak üzere en az 12 dersin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması
  • AKTS Kredisi: Zorunlu – 20, Seçmeli – 70; Toplam – 90
  • Ulusal Kredi: Zorunlu – 0 , Seçmeli – 30; Toplam – 30

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Murat Caner TESTİK

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: mtestik@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-297 89 50

Fax: +90-312-297 89 53

Adres:

Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

06800 Beytepe ANKARA

Web Adresi: http://www.ie.hacettepe.edu.tr