ADLİ BİLİMLER PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Toplumsal yaşamın temel taşlarından birisi, adaletin doğru biçimde gerçekleşmesidir; yapılacak en küçük bir hata, bir bireyin yaşamının temelden sarsılmasına yol açabilmekte, ortaya çıkabilen sonuçlar toplumu derinden yaralarken tepkilere neden olabilmektedir. Yargının, doğru biçimde karar verebilmesi, çok sayıda, doğru toplanmış ve doğru değerlendirilmiş delilin bulunmasına da bağlıdır. Bu durum, bilinen ve uygulanan klasik yöntemlere ilave olarak günümüzde, diğer bilim dallarından gelecek bilgiye de ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca, teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan, yeni suç ve suçlulara müdahale etmek, doğrudan o bilim dalının sunduğu bilgilerle mümkün olabilmektedir. Hem toplum hem de bilim ve teknoloji durağan değil dinamik yapılardır. Ortaya çıkan yeni durumlara, yeni çözümler gerekmektedir. Adli Bilimler, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ortaya çıkmış disiplinler arası yeni bir çalışma ve uygulama alanıdır.

Ülkemizde, yaklaşık son 20 yıllık süreyi kapsayan zamana kadar, adli olaylarla ilgili olarak akla ilk gelen, çok önemli ve değerli hizmetler sunmuş olan, Adli Tıp Kurumu ve Adli Tıp Anabilim Dallarıydı. Bu kurumlar, tıp bilim dalının ortaya koyduğu önemli bilgilerle olayları değerlendirmiştir. Bu çalışmaların, halen, aynı titizlikte sürdürüldüğü görülmektedir. Hem Amerika ve Avrupa'da hem de ülkemizde önderliğini Tıp bilim dalının yaptığı bu alana, diğer bilim dallarının da katkılarının olduğu görülmektedir. Bu katkının zaman içinde ciddi bir boyuta gelmesiyle Dünya'da Adli Bilimler (Forensic Science) kavramı gelişmiştir.

Adli Bilimler, genel olarak Fen, Hukuk, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Tıp alanlarındaki bilgilerin, adaletin hizmetine sunulmasıyla ilgilenen, farklı disiplinleri bir araya getiren bir ortak daldır. Bir suç ile ilgili farklı düzeydeki bulguların incelenmesi ve uygun laboratuvar teknikleri ile analiz edilmesi sonucu, suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Olay yerinden elde edilen deliller, karakteristik özelliklerine göre Adli Tıp, Emniyet ve Jandarma Kriminal ile üniversitelerin ilgili bölümlerindeki laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılabilen deliller ancak bu konularda uzmanlaşmış kişilerin yer aldığı, gelişmiş teknolojik alt yapıya sahip laboratuvarlarda hızlı ve güvenilir analizlerin gerçekleştirilmesiyle hukuk sistemine yardımcı olabilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı; Fen, Sosyal, Mühendislik ve Hukuk Bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim görmüş ve güncel problemlerine çözüm getirebilecek, yüksek bilgi ve beceriye sahip, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bilimsel araştırma yapma yetenekleri kazandırılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans düzeyinde öğretim programını yürütmek üzere oluşturulmuştur. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Bu öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler programın öngördüğü diplomayı almaya hak kazanır.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu, programa alınacak öğrenci kontenjanlarını belirler. Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, eğitim–öğretim ve sınavlar ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

Yüksek Lisans Eğitim–Öğretim Programına üniversitelerin, Fen, Sosyal Mühendislik ve Hukuk Bilimlerinin bağlı bulunduğu fakültelerin lisans mezunları ile akademik yeterliliği ve programa uygunluğu Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık ilgili lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların başvurduğu programa uygun ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puan türünde, Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve yabancı dil yeterliği aranır.

Programa kabul edilen öğrenciler için gerekirse Anabilim Dalı Başkanının önerisi, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla en çok bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programı düzenlenebilir.

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf )

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Adli Bilimler Yüksek Lisans programı öğrencisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile 2 zorunlu ders ve bir seminer dersini ve aldığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Anabilim Dalı Akademik Kurulunun kararına bağlı olarak kişisel alt yapıda eksiklik görülmesi durumunda başvuru yapan adayların 2 yarıyıla kadar bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilecektir. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde, üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Lisans derslerinden seçilebilir. Program toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla, dersler, özel konular dersi ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam altmış krediden az olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez hazırlar.

Her yarıyıl açılacak dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, ADB 600 Özel Konular'ı kodlayarak, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Anabilim Dalı tarafından önerilir, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunularak kesinleşir. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir. Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere “Adli Bilimler Yüksek Lisans” diplomaları verilir ve diplomalarda parantez içinde tamamladığı bilim alanı ismi yazılır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, akademik anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf )

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın (yüksek lisans ve doktora) temel hedefi, birkaç madde halinde özetlenebilir.

1. Adli Bilimler alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel gelişimine ve adli işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak.

2. Adli Bilimler alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.

3. Adli Bilimler konusunda projeler üretmek.

4. Jandarma, Emniyet veya Yargının talep edeceği olayların çözümünü sağlamak veya katkıda bulunmak.

5. Ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

6. Adli Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi, vb.).

7. Adli Bilimlerin farklı alanlarında üniversitemizde araştırma işbirliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlk öğrencilerini 2013/2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde alan ve dolayısıyla henüz hiç mezunu bulunmayan Adli Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye ve Dünya'da Adli Bilimler alanında söz sahibi olmak için bir taraftan bilimsel çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan lisansüstü eğitim programları açarak bu alanda genç ve deneyimli bireyler yetiştirmeyi, aynı zamanda emniyet-kolluk güçlerimize ve yargıya sistematik biçimde katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Bu programdan mezun olan kişiler, kendi uzmanlaşmak istedikleri alanlar doğrultusunda sahip oldukları donanım ile problemleri kavrama, analiz etme ve çözme becerisine sahip olacaklar, uygulamaya ait deneyimleri sayesinde Adli alanlarda faaliyet gösteren özel ve devlete bağlı kurumlarda iş imkanı bulabileceklerdir. Ayrıca Adli Bilimler Programı kapsamında uzmanlaşmak istedikleri özel konular doğrultusunda bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde çalışabileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, dersler, özel konular dersi ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez hazırlar.

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf )

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavların değerlendirmesi ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda yapılır. Buna göre; (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür. (2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. (3) Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. (4) Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik anabilim/anasanat kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. (5) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır. (6) Uzaktan öğretim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır. (7) Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrencilere duyurulur. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir. Notlandırma Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde verilmiştir. Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not verilir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olmaları gerekir. Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir. Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir. Akademik ortalama hesaplanmasında son not geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; 1) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez çalışmasının basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının, 2) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, 3) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. 4) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf )

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Suavi AYDIN

mail:suavi@hacettepe.edu.tr