GENEL PSİKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Psikoloji Anabilim Dalı 1964 yılında kurulmuştur ve 4 yıllık örgün doktora eğitimi vermektedir. Genel Psikoloji Doktora Programı'nın eğitim dili Türkçe'dir.

Genel Psikoloji Doktora Programı'nın temel hedefi ülkemiz için nitelikli psikoloji doktora mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ve alanlarında üst düzey kuramsal çalışmalar yapmak üzere ilgili derslere katılırlar. Doktora programımız "Genel Psikoloji" başlığı altında açılmaktadır. Ancak, öğrenciler aldıkları derslerle ve tez konusu seçimleriyle Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ile Endüstri ve Örgüt Psikolojisi olmak üzere dört uzmanlık alanına yönlenebilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Adayın doktora yapmak istediği alanda bir yüksek lisans derecesine sahip olması,

2. Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.20 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 75 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 75 puana eşdeğer puan almış olmaları,

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 75 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 75 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Genel Psikoloji doktora derecesini elde etmek için gerekli koşullar "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Genel Psikoloji Doktora Programı'na yüksek lisans eğitimini psikolojide veya ilgili disiplinlerde tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış kişiler arasından Üniversite Senatosu'nun belirlediği şartları taşıyanlar aday olarak başvurabilir. Başvuru sırasında adayın psikolojinin hangi alt alanında (bilişsel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji) doktora yapmak istediği belirlenir. Belirlenen alt alan yüksek lisansını tamamladığı uzmanlık alanından farklı ise aday Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü psikoloji alt alanına yönlendirilir. Psikoloji dışında ilgili bir disiplinden mezun ise kendisine doktora derslerine başlamadan önce tamamlaması gereken bir Bilimsel Hazırlık Programı ön koşul olarak önerilebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genel Psikoloji Bölümü Doktora Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; ana dilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, daha ileri akademik çalışmalar yapma yeterlikleriyle donanmış psikoloji doktora mezunu yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde araştırmacı ve yönetici; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca insan kaynakları bölümlerinde psikoloji meslek alanı ile ilgili çalışmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Genel Psikoloji Doktora Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda yer alan 43 dersin 5'i zorunlu, 38'i seçmeli derstir. Genel Psikoloji Doktora Programı'na devam etmekte olan öğrenciler 38 adet bölüm içi seçmeli derslerden istediklerini seçebilecekleri gibi bölüm dışından da seçmeli ders alabilirler. Genel Psikoloji Doktora Programında %50 oranında zorunlu, %50 oranında seçmeli ders bulunmaktadır. Yıllık açılan dersler öğrenci tarafından güz döneminde alınabileceği gibi bahar döneminde de alınabilecek derslerdir. Dönemlik açılan dersler ise sadece açıldıkları dönemde alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bilgiler "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yer almaktadır. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Genel Psikoloji Doktora Programı'ndan mezuniyet için gerekli koşullar "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeligi" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Müjgan İNÖZÜ MERMERKAYA

Bölüm Başkanı

E-mail: mujganinozu@hacettepe.edu.tr???????

Tel: +90 312 297 8325

Fax: +90 312 299 2008

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800

Web Adresi: http://www.psikoloji.hacettepe.edu.tr/index.html