EGZERSİZ ve SPOR FİZYOLOJİSİ
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Doktora Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Bilimlerinin temel çalışma alanlarından birisi olup fiziksel aktivite, egzersiz ve spora akut ve kronik yanıtları incelemektedir. Bu çerçevede Egzersiz ve Spor Fizyolojisi; sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ve egzersiz/spor performansının geliştirilmesinde, fiziksel aktivite ve egzersize fizyolojik sistemlerin akut yanıtlarını ve nasıl bir adaptasyon gösterdiğini, bu yanıtların farklı beslenme stratejileri ve ergojenik desteklerle etkileşimini moleküler, hücresel, doku, organ ve tüm vücut düzeyinde inceleyen bir disiplindir. Doktora öğrencileri, egzersiz ve spor fizyolojisi, egzersiz biyokimyası ve egzersizde beslenme ve metabolizma alanlarında uzmanlaşarak bağımsız araştırma yapabilme becerilerini kazanırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Tıp veya Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak.
  • Spor Bilimleri, Fizyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Anatomi, Gıda Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Biyofizik, Farmakoloji alanlarında yüksek lisans mezunu olmak.
  • Yukarıdakiler dışındaki başvurular için Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen yüksek lisans mezunu olmak.
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı başvuru koşullarını sağlamak.
  • ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından doktora programı için onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).
  • Spor Bilimleri alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi olmayan adaylar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen dersleri almak ve sınavlarını başarıyla tamamlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrencilerin mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

  • Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
  • Tüm derslerden en az B2 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
  • Kümülatif Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir başka enstitüden alınmış olan ve Hacettepe Üniversitesinde denkliği istenen bir dersin içeriklerinin değerlendirilmesinden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün onayı halinde dersten muaf olunabilir. Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programının amacı; Egzersiz ve Spor Fizyolojisi alanındaki çalışmaları yürütmek ve değerlendirmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış, yeterliklerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve uygulama becerisi evrensel düzeye ulaşmış, egzersiz ve fiziksel aktivitenin toplum sağlığının geliştirilmesi ve korunması yanı sıra spor performansının geliştirilmesine ışık tutacak bilimsel araştırmalar planlayıp, gerçekleştirebilen, elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan, toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve evrensel bilime katkı sağlayabilecek nitelikli araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Doktora Programını başarı ile tamamlayanlar, egzersiz fizyolojisi, spor biyokimyası ve egzersizde beslenme ve metabolizma alanlarından birinde yoğunlaşarak Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Doktora Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora sonrası çalışmalara devam edebilir veya akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Doktora Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Bu programdaki dersler dönemlik olup derslerle ilgili ön koşullar öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Programdan mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olmak gerekir. Bu kredi yüküne, zorunlu Doktora Tezi dahildir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin ?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları? bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Şenay AKIN

Telefon : +90 312 297 6890