HAREKET ve ANTRENMAN BİLİMLERİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Hareket ve Antrenman Bilimleri insan hareketini multi-disipliner bir yaklaşımla tüm boyutlarıyla sistematik ve bilimsel olarak inceleyen bir bilim alanıdır. Buradan hareketle Hareket Bilimleri kapsamında farklı sporlarda insan hareketlerinin mekanik özelliklerini incelerken, daha ekonomik ve daha etkili tekniğin geliştirilmesi yanı sıra spor yaralanmalarının önlenmesi gibi yollarla performansı geliştirmeye dönük analiz ve uygulamalara odaklanırken, motor becerilerin gerçekleştirilmesi sırasında sinir sisteminin amaca dönük ve koordinasyon gerektiren hareketleri kontrol etmedeki rolünü anlamaya da odaklanmaktadır. Antrenman Bilimleri boyutunda ise spor dalları özelinde performansı etkileyen bileşenlerin uygun test yöntemleri ile belirlenmesi ve analizi, farklı antrenman yöntemlerinin performansa etkisi,  antrenmanın kapsam ve içeriğinin periyodizasyon ilkeleri çerçevesinde incelenmesi; özel gruplarda (çocuklar, kadın, sedanter gruplar, performans sporcuları, engelli gruplar gibi) performansın ve farklı antrenman yöntemlerinin etkisinin incelenmesi gibi konularla ilgilenmektedir.  Yüksek lisans öğrencileri, hareket ve antrenman bilimleri alanında uzman olabilmektedir. Programın süresi dört yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

 • Spor Bilimleri Fakültesinden, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Yüksekokulndan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesinden, Tıp Fakültesinden, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden, Fen Fakültesi Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Bölümlerinin birinden, Mühendislik Fakültesi Makine, Endüstri, Matematik ve Fizik Mühendislik Bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Yukarıda belirtilen mezuniyetlerin dışındaki başvurular için Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
 • ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak. (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).
 • Spor Bilimleri alanı dışındaki Fakültelerden mezun adaylar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen dersleri almak ve sınavlarını başarıyla tamamlamak.
 • Programın yer yarıyıl için kontenjanları Enstitü tarafından duyurulur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

 • En az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanmak.
 • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olmak.
 • 2.50 / 4.00 kümülatif not ortalamasına sahip olmak.
 • Programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • Bu programda staj uygulaması yoktur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 • Hareket ve Antrenman Bilimlerine özgü kavramsal ve bilimsel gelişmeleri izleyebilen
 • Hareket ve Antrenman Bilimlerinde belirli bir problem için araştırma planlayabilen
 • Probleme uygun yöntemle veri toplayıp, uygun istatistik yöntemleri kullanarak bulgu haline getirebilen
 • Elde ettiği bulguları güncel literatüre dayalı olarak tartışabilen ve yorumlayabilen
uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, hareket bilimi, antrenman bilimi, spor biyomekaniği ve motor kontrol  alanlarından birinde yoğunlaşarak Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanılması gerekir.  

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin, Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları, bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tahir HAZIR

thazir@hacettepe.edu.tr

Telefon : +90 312 297 6890/118

https://antrenmanbilimi.hacettepe.edu.tr/