TIP EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Anabilim dalının temel çalışma alanları eğitim ve araştırmadır. Tıp fakültesinde program geliştirme, öğrenci ve program değerlendirme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim dalının tıp fakültesi ilk üç yılında ve diş hekimliği fakültesi ilk iki yılında yürüttüğü dersleri bulunmaktadır. İyi Hekimlik Uygulamaları, Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası Eğitim, Hekimliği Öğreniyorum ve Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk  programları anabilim dalı tarafından geliştirilmiş, organize edilmekte ve yürütülmektedir. Tıp Eğitimi Yüksek lisans programı 2004 yılında açılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise doktora programı açılmıştır. 

Uluslararası alanda olduğu gibi ülkemizde de bilimsel alanda tıp eğitiminin gelişimine katkı getirecek, Türkiye'de tıp fakültelerinin bünyelerinde kurulmuş olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalları'nda akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacak insan gücünün yetiştirilmesine gereksinim vardır. Bu programlar, tıp alanındaki eğitim ve değerlendirmenin özel ve özgün gereksinimleri nedeniyle açılmış ve yürütülmektedir. Programlar aynı zamanda sağlık bilimlerinin diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık gibi alanların öğretimine yönelik insan gücünün yetişmesine de katkı sağlamaktadır.

Her eğitim-öğretim yılında 3-5 yeni öğrenci için doktora programına alınmaktadır. 

Programda staj uygulaması yer almamaktadır. 

Tıp eğitimi doktora programında dersler Türkçe yürütülmekte, programda yabancı dilde verilen ders bulunmamaktadır.


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp eğitimi yükseklisans programını tamamlamış olmak.

Bilimsel hazırlık programını tamamlamak koşuluyla Tıp Fakültesi mezunu olmak. (Bu koşullar uluslararası öğrenciler için de geçerlidir)

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tıp Eğitimi Doktora  Programından mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır.(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Derslerden başarılı olmak için en az B3 düzeyinde not alınmalıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci yeterlik sınavına girebilir. Öğrenci tez çalışması sonuçlarını, tez savunma sınavı jürisi önünde sözlü olarak savunmalı ve başarılı kabul edilmelidir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması ya da daha önce farklı yükseköğretim kurumlarda alınan bu programda bulunan derslerin eşdeğerlerinin tanınması olanaklıdır. Yatay geçiş ve derslerin tanınması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin kurallarının yanı sıra, öğrencinin almış olduğu derslerin programlarının, programda bulunan dersler ile eşdeğer olduğu Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilmelidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıp Eğitimi Programını tamamlayan öğrenciler, öğrenme kuram ve alana özel öğretme ilke ve yöntemlerini tıp eğitimine uygulayabilecek, tıp ve sağlık alanına özel eğitim programı geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, alana özel ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarını uzmanlık düzeyinde uygulayarak eğitim araştırması planlayabilecek, yürütebilecek, sonuçlarını değerlendirebilecektir, tıp eğitimi alanında bilimsel düşünce ve yöntem üretebilecektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

“Tıp Eğitimi”, Dünya'da 50 yıllık geçmişe sahip, kendine özgü yöntem ve uygulamaları, literatürü, yayın ortamları ve alana özgü eğitim almış eğiticileri olan, ülkemizde 1999 yılında doçentlik alanı olmuş bir bilim alanıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler Türkiye'de ve Dünya'da tıp fakültelerinin içerisinde yapılandırılmış olan tıp eğitimi anabilim dalllarında ya da tıp eğitimi destek birimlerinde akademisyen veya uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca bir çok ülkede tıp eğitimine yönelik eğitim ve ölçme hizmeti sunan simulasyon, ölçme ve değerlendirme merkezlerinde eğitim, araştırma ve değerlendirmeye yönelik olarak uzman olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra ülkemizde ve diğer ülkelerde bulunan hekimler için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarında tıp eğitim ile ilgili araştırma ve eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendrimesinde uzman/danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca bazı ülkelerde sağlık bilimlerinde eğitim başlığında kurulmuş anabilim dalları veya merkezlerde akademisyen veya uzman olarak görev yapabilirler. Ülkemizde ise sağlık bilimlerinin eğitimine yönelik kurulacak ortak programlarda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda bulunan dersler dönemlik derslerdir. Programın ilk üç yarıyılında öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Programda bulunan “Tıp Eğitiminde Ölçme Araçları Geliştirme” dersi “Tıp Eğitiminde Ölçme Araçları Geliştirme Uygulamaları” nın önkoşuludur. “Tıp Eğitimi Doktora Semineri” dersi diğer zorunlu dersler tamamlanmadan alınamaz. Programın dördüncü yarıyılında öğrenciler “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” dersini alırlar. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyacağı çalışma alanına yönelebilmesi için ilk üç yarıyıl içinde yer almaktadır. Öğrenci çalışma yapacağı alana yönelik olarak ilgi duyarsa Üniversite'nin ya da diğer üniversitelerin doktora ya da yükseklisans düzeyleri için açılmış derslerinden danışmanı ile belirleyerek seçmeli statüsünde ders alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yılda başarı ile tamamlayan öğrenciler “doktora yeterlik” sınavına girer. Bu sınavı başarı ile tamamlayanlar iki yıl içerisinde bir doktora tezi hazırlamalıdır. Doktora tezi bu sürenin sonunda tez savunma sınavı jürisinin önünde sunulur ve savunulur. Bu savunmayı başarı ile tamamlayan öğrenciler “tıp eğitimi doktoru” ünvanı alarak mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Orhan ODABAŞI

0 (312) 3052617