TIBBİ BİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, yaşam bilimleri ve sağlık alanlarının örtüştüğü konularda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalında, moleküler/hücre biyolojisi ve moleküler genetik yöntemler uygulanarak, genombilim kapsamında araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalı Rektörlük binası A-Blokta yer almakta olup alt yapısında; Hücre Kültürü Laboratuvarları, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları, Genetik Test Laboratuvarları ve Biyolojik Örnek (DNA/Hücre) Bankası bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosu 6 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim dili Türkçedir. Yüksek Lisans için öğrenim süresi en az iki sene olup, mezun olmak için 120 AKTS kredisinin (1 AKTS: 30 saatlik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. İlk sene zorunlu ve seçmeli dersler ile 24 kredi (60 AKTS kredisi) tamamlanır, ikinci sene ise tez çalışması (60 AKTS) gerçekleştirilir. Doktora için öğrenim süresi dört sene olup, mezun olmak için 240 AKTS kredisinin (1 AKTS: 30 saatlik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. Alınan dersler ile en az 21 kredinin (120 AKTS kredisi) tamamlanmasını takiben doktora yeterlik sınavına girilir, bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanır. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletirler. Anabilim Dalımızda üniversite bünyesinde uygulanmaya başlanan Tıp-Bilim doktoru (MD-PhD)  Bütünleşik programı çerçevesinde Tıp Fakültesi öğrencilerine Tıbbi Biyoloji doktora derecesi verilmektedir. Yüksek Lisans/doktora programı kapsamında, her hafta makale saati ve araştırma sonuçlarının tartışıldığı laboratuvar toplantıları yapılmaktadır. Ayda bir kez yapılan seminerlere konusunda uzman araştırmacılar davet edilmekte ve öğrenci seminerleri düzenlenmektedir.

Anabilim Dalımızda; genombilim kapsamında ?omiks? teknolojilerinin kullanılmasıyla, hastalıklara neden olan genlerin saptanması ve moleküler temellerinin aydınlatılmasına yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalarımızda, hücre kültürü (in-vitro) ve deney hayvanları (in-vivo) model sistemler olarak kullanılmaktadır. Anabilim Dalımızda sunulan eğitim-öğretim programlarının içeriğinin yukarıda belirtilen kapsam doğrultusunda hazırlanmış olması,  programımızı diğer lisansüstü programlardan ayıran en önemli özelliktir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Mikrobiyoloji, Kimya, Biyoloji, Biyofizik, Fizyoloji veya Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans programı mezunu olmak.

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

Doktora programına kabul edilen öğrencilerin, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu?nca gerekli görülmesi halinde Bilimsel Hazırlık Programına katılması zorunludur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenim süresi dört senedir (8 yarıyıl). Öğrencinin ilk iki senede teorik ve pratik derslerini tamamlamasını takiben doktora yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, tez çalışması gerçekleştirerek dordüncü senenin sonunda tez savunma sınavına alınırlar. Mezuniyet için 21 kredi (240 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması için; adayın daha önce almış olduğu derslerin, derslere ait kredi ve içeriklerin Anabilim Dalı akademik kurulunda değerlendirilerek, ?H.Ü. Tıbbi Biyoloji Doktora? programında yer alan dersler ve içerikleri ile örtüştüğünün onaylanması gerekmektedir (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genombilim ve moleküler tıp kapsamında hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanlarında eğitim-öğretim ve araştırmalar yürütebilecek düzeyde bilgi birikimine ve teknolojik yetkinliğe sahip bilim doktoru yetiştirerek alanımızda kritik kütle yaratmaktır.

Öğrenim hedefleri:

  • Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanlarındaki literatür bilgilerini ve bu alanlardaki analiz yöntemlerini öğrenme, geliştirebilme ve uygulayabilme,
  • Uluslararası seviyede temel/uygulamalı/ürüne dönüşebilecek araştırmalar yapabilme,
  • Bağımsız düşünebilme, bilimsel hipotez kurma ve hipotezini kanıtlayabilmek için doğru yöntem ve becerilere ulaşabilme,
  • Multidisipliner yaklaşım geliştirebilme,
  • Araştırma sonuçlarını sözlü veya makale şeklindeki yazılı yöntemlerle iletebilme ve uluslararası bilime/ literatüre katkıda bulunabilme yeteneği kazandırmaktır.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Çetin KOCAEFE

Prof. Dr. Hayat YURTER

Prof. Dr. Pervin DİNÇER

Prof. Dr. Didem DAYANGAÇ-ERDEN

Prof. Dr. Banu PEYNİRCİOĞLU

Prof. Dr. Burcu BALCI

Doç. Dr. Gamze BORA AKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Yeliz AKKAYA ULUM

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Tıbbi Biyoloji Doktora programı mezunları; ağırlıklı olarak yurt içi ve yurt dışında akademik alanda öğretim üyesi olarak görev alırlar. Bunun yanısıra; devlet, vakıf ve özel kuruluşlarda; uzman, danışman veya üst düzey yönetici olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tıbbi Biyoloji Doktora programında yer alan "Özel Konular", "Doktora Yeterlik Hazırlık", "Seminer", "Hücre Biyolojisi Yöntemleri" ve "Genom Analiz Yöntemleri" dışında kalan teorik derslerin tamamı seçmeli derslerdir. Programdan mezun olabilmek için gereken 240 AKTS kredisinin %72'sini zorunlu dersler, %28'ini ise seçmeli dersler (alan içi ve alan dışı) oluşturmaktadır. Öğrenciler araştırma konularına yönelik olarak, kurum içi ve dışındaki diğer doktora programlarından da seçmeli ders tercihi yapabilirler. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı doktora programında yer alan derslere ait önkoşullar (öğrenci kontenjan sayısı, tamamlanması gereken dersler ve AKTS kredisi vb.) bulunmakta olup, E.1.Ders Bilgilerinde belirtilmiştir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin* ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin ilk iki senede teorik ve pratik derslerini tamamlamasını takiben doktora yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, tez çalışması gerçekleştirerek dordüncü senenin sonunda tez savunma sınavına alınırlar. Mezuniyet için 24 kredi (240 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Çetin KOCAEFE (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon: +90 312 305 2541

Faks: +90 312 309 6060

E-mail adresi: kocaefe@hacettepe.edu.tr