TEMEL İMMÜNOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Temel Onkoloji Anabilim Dalı (ABD), 1982'de Yüksek Öğretim Kurulu'nca ülkemizde onkoloji alanında temel ve klinik düzeydeki eksikliği gidermek ve epidemiyolojik araştırmalar yaparak koruyucu önlemler konusunda halkımızı eğitmek amacıyla kurulan Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü'ne bağlı üç Anabilim Dalından biridir. Anabilim Dalımız, kanserin biyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve immünolojisi alanında ileri düzeyde araştırmalar yapmak, güncel tanı ve araştırma yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, özellikle yüksek lisans ve doktora programlarıyla temel kanser araştırmaları yapan araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunarak faaliyet göstermektedir.

Temel Onkoloji ABD'na bağlı 5 bilim dalı bulunmaktadır: Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı, Kanser Biyokimyası Bilim Dalı, Deneysel Onkoloji Bilim Dalı, Kanser Genetiği Bilim Dalı, Kanser Etiyolojisi Bilim Dalı. Yürütülmekte olan eğitim ve araştırma çalışmaları bu bilim dallarının kapsadığı alanlarda odaklanmıştır.

Temel Onkoloji Anabilim Bilim Dalı tarafından yürütülmekte olan Temel İmmünoloji Yüksek Lisans programı, immün sistemin temel özelliklerinin, mekanizmalarının ve immün sistemin rol aldığı hastalıklarının öğrenilmesini hedefler. Bu sayede immün sistemin rol aldığı ve immün sistemin işleyişinde düzensizliklerin neden olduğu hastalıkların gelişim mekanizmalarının kavranmış olması beklenir. Program ağırlıklı olarak teorik dersleri ve pratik uygulamaları içerir.

Temel İmmünoloji Yüksek Lisans Programı, çeşitli genetik, hücresel, biyokimyasal ve immünolojik analizlerin yapılabilmesi için Temel Onkoloji Anabilim Dalına ait hücre kültürü altyapısı, akım sitometri ve hücre ayrımlaması cihazı, ışık ve floresan mikroskopları, gen, DNA ve protein temelli tüm analizler [gerçek zamanlı (real time) polimeraz zincir reaksiyonu gibi] için gerekli teknik donanımlar, sitogenetik ve Floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi için gerekli cihazlar, PCR-SSP yöntemi kullanılarak DNA tabanlı doku tiplendirmesi (HLA Typing) hizmeti gibi tüm teknik altyapının kullanılmasını hedefler.

Özel kanser kitaplığı, internet bağlantıları ve çeşitli yurtdışı onkoloji merkezleri ile yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, bu konudaki yeniliklerin yakından takip edildiği ve pek çok uluslararası temel araştırmaların da yapıldığı Anabilim Dalı tarafından uygulanan temel immünoloji yüksek lisans programı, bu alandaki uzman ve teknik personel eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ile Teksas Amerika'daki MD Anderson Kanser Merkezi arasında imzalanan “Kardeş Enstitü” anlaşması ile ortak çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanmıştır. Bu programda bulunan lisansüstü öğrencilerin, öğretim üyeleri ile güncel konuları tartışabileceği toplantılar düzenlenerek ve ulusal ve uluslararası kongrelere katılımları desteklenerek, lisansüstü eğitimde öğrencinin her yönden gelişmesi sağlanır.

Lisansüstü öğretim dili Türkçedir. Derslere kaynak olarak kullanılan kitaplar, dergiler, süreli yayınlar İngilizcedir. Bu şekilde uluslararası platformda konu ile ilgili çalışmaların eş zamanlı takip edilmesi sağlanır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Tıp, Diş Hekimliği, Fen, Veterinerlik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinden mezun olması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
  • Lisans not ortalamalarının en az 2,5/4 ya da 65/100 üzerinde olması
gereklidir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olması için

  • Hacettepe Üniversitesi kredilendirme sisteminde en az 21 ulusal kredi, YÖK kredilendirme sisteminde ise en az 120 AKTS kredisi almış olması (kredisinin %25 inin seçmeli derslerden olması)
  • Tüm derslerden başarılı olması
  • Ağırlıklı not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 65/100 olması
  • Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi ve tez savunma sınavından geçmiş olması

gereklidir.

Kural ve gereklilikler için, H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak belirlenmiştir:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtdışında YÖK tarafından denkliği tanınmış başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci programa başvuru şartlarını taşıdığını belgelediğinde bu yüksek lisans programına başvurabilir. YÖK tarafından denkliği tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan mezun bir öğrenci ise ancak mezun olduğu program YÖK tarafından denk kabul edildiğinde ve programa başvuru şartlarını taşıdığını belgelediğinde bu yüksek lisans programına başvurabilir. Yatay geçiş ve ders kredisi transferi işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Temel İmmünoloji Yüksek Lisans programın amacı, immün sistem ve immün sistemi ile ilişkili hastalıkların mekanizmaları hakkında öğrencilerin yeterli bilgi düzeyine ulaşmalarını ve deneysel beceri kazanmalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerin fen fakülteleri ve tıp fakültelerinin temel tıp bölümlerine araştırmacı ve akademisyen olarak yerleşebilir ve ayrıca bu bölümlere ait doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Mezunların hemen tamamı yüksek profilli akademik ortamlarda istedikleri programa yerleşebilmektedir. Akademisyenliğe devam etmek istemeyen mezunlarımız ise özel sektörde uygun iş çevrelerinde rahatlıkla iş bulabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Temel İmmünolojiyle ilgili tüm dersleri seçebilirler. Programın zorunlu dersleri immünoloji alanı ile ilgili temel bilgileri verirken, seçmeli dersleri öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler bunun dışında Enstitüye bağlı kurumlardan herhangi biri tarafından verilen dersi kayıtlı olduğu programla ilgili olsun ve ya olmasın kodlayabilirler. Kayıtlı olunan program kapsamı dışındaki durumlarda, ilgili dersin kredisi sıfır olarak kabul edilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her dersin değerlendirme yöntemi, ders sorumlusu tarafından belirlenir. Her öğrenci ders devamlılığı açısından değerlendirilir. Değerlendirme yöntemleri olarak, dersler arasında değişmek ile birlikte, yazılı ara-sınav değerlendirmesi, final sınavı değerlendirmesi, laboratuvar uygulamalarına katılımın değerlendirilmesi ve seminer sunumunun değerlendirilmesi kullanılmaktadır. Bu değerlendirme yöntemlerinin her biri sonunda öğrencinin 100 tam puan üzerinden alacağı not, önceden belirlenmiş bir yüzde değer ile çarpılarak öğrencinin 100 tam puan üzerinden ders geçme notunun belirlenmesini sağlar.

Tüm sınavlar ve değerlendirmeler, aşağıda linki verilmiş Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılır:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olması için aşağıdaki koşulların tümü yerine getirilmelidir:

  • Hacettepe Üniversitesi kredilendirme sistemine göre en az 21 kredinin, Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne göre ise en az 120 AKTS kredisinin başarıyla bitirilen dersler yoluyla tamamlanmış olması. (Tüm alınan kredilerin %25 i seçmeli derslerden olmalıdır.)
  • Tüm derslerden başarılı olması
  • Ağırlıklı not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 65/100 olması
  • Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi ve tez savunma sınavından geçmiş olması

Kural ve gereklilikler, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak belirlenmiştir:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Güneş Esendağlı

Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: gunese@hacettepe.edu.tr

Tel: +90  312 3054322-24

Fax: +90 312 3242009

Adres:  Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Web Adresi: www.temelonko.hacettepe.edu.tr