RADYOFARMASİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön


Radyofarmasi Anabilim Dalı Türkiye'de ilk kez Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 09.06.1993 tarih ve 9589 sayılı Türk Yüksek Öğretim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Teorik ve uygulamalı eğitim 18.05.1994 tarihinden itibaren yüksek lisans ve doktora düzeyinde, 1995 yılından itibaren ise lisans düzeyinde verilmektedir.

Lisansüstü program dili Türkçedir. Lisansüstü programlarının kontenjanları her dönem Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında ilan edilmektedir. Programın azami süreleri dahil tüm süreçler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511) uygun olarak yürütülmektedir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi-Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi-Kimya Mühendisliği mezunu olmak.

Tıp Fakültesi mezunları için Nükleer Tıp Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersle, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 (C1) olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrenci, çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/sanat çalışmasını aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Savunma sınavı sonucunda da tez çalışması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez çalışması başlatır.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans,

öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Radyofarmasi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı'nın amacı, Radyofarmasi araştırmalarını yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı Bilim uzmanı Radyofarmasist yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan ve Radyofarmasist unvanını alan mezunlar Radyofarmasötik üretimi yapan veya ithal eden firmalarda Mesul müdür, üretim müdürü, kalite kontrol müdürü gibi pozisyonlarda görev alabilir; Devlet ve özel hastanelerinin Nükleer Tıp Departmanları bünyesinde bulunan ve idari olarak hastane eczanesine bağlı olarak çalışan Radyofarmasi Laboratuarlarında radyofarmasist olarak görev alabilir; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi resmi kurumlarda çalışabilir; aynı veya farklı bir alanda doktora programına başvurabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrenci mezun olması için 60 AKTS ders zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden ve 60 AKTS tez çalışmasını oluşturan özel konular derslerini almak ve başarmak zorundadır. Seçmeli ders kapsamında Radyofarmasi Doktora programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alabilir. Diğer programlardan alacağı derslerin yüzdesi (Radyofarmasi doktora programı dersleri hariç) toplam seçmeli ders kredisinin %50' sinden fazla olamaz. Öğrenci lisans eğitimi sırasında almamış olması koşu ile lisans programından da ders alabilir. Ancak bu derslerden sadece iki tanesinin kredisi Yüksek Lisans için gereken kredi toplamına dahil edilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

 

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN 

Anabilim Dalı Başkanı

 

Tel          : 0 (312) 305 2152  ; 0 (312) 305 2196

Faks        : 0 (312) 311 4777 (Dekanlık) 

Adres      : Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

                Radyofarmasi Anabilim Dalı

                Sıhhıye-Ankara,TÜRKİYE

Web adresleri:

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aradyofarmasi-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/programlar.html