RADYOFARMASİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Radyofarmasi Anabilim Dalı 09.06.1993 tarih ve 9580 sayılı YÖK kararı ile Türkiye'de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 18.5.1994 tarihinden itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. 1995 yılından itibaren lisans eğitiminde dersler verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

5 yıllık Eczacılık Fakültesi programından mezun veya Radyofrmasi alanında yüksek lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersle, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 120 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 120 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 (B3) olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Doktora öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danışmanın ve anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öneriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Tez savunması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken altı ay sonra bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 70 (B3) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Radyofarmasi Anabilim Dalı Doktora programı'nın amacı, Radyofarmasi araştırmalarını bağımsız yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı Dokotra derecesine sahip Radyofarmasist yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan ve Radyofarmasist unvanını alan mezunlar Radyofarmasötik üretimi yapan veya ithal eden firmalarda Mesul müdür, üretim müdürü, kalite kontrol müdürü gibi pozisyonlarda görev alabilir. Devlet ve özel hastanelerinin Nükleer Tıp Departmanları bünyesinde bulunan ve idari olarak hastane eczanesine bağlı olarak çalışan Radyofarmasi Laboratuarlarında radyofarmasist olarak görev alabilir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi resmi kurumlarda çalışabilir veya Eczacılık Fakültelerindeki Radyofarmasi Anabilim Dallarında akademik kariyer yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrenci mezun olması için 102 AKTS ders (bunun 56 AKTS'si yani % 47' sini zorunlu derslerden, 64 AKTS'si yani % 53' ünü seçmeli derslerden) ve 120 AKTS tez çalışmasını oluşturan özel konular derslerini almak ve başarmak zorundadır. Seçmeli ders kapsamında Radyofarmasi Yüksek Lisans programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alabilir. Diğer programlardan alacağı derslerin yüzdesi (Radyofarmasi yüksek lisans programı dersleri hariç) toplam seçmeli ders kredisinin %50' sinden fazla olamaz. Öğrenci lisans eğitimi sırasında almamış olması koşu ile lisans programından da ders alabilir. Ancak bu derslerden sadece iki tanesinin kredisi Doktora için gereken kredi toplamına dahil edilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “D.5.Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Prof. Dr. Suna ERDOĞAN 

Anabilim Dalı Başkanı

 

Tel       : 0 (312) 305 212 ; 0 (312) 305 2196

Faks     : 0 (312) 311 4777 (Dekanlık)

Adres   : Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

              Radyofarmasi Anabilim Dalı

              Sıhhıye-Ankara, TÜRKİYE

Web Adresleri:

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aradyofarmasi-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/programlar.html