PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1968 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı kapsamında bilim uzmanlığı, 1972 yılında doktora programlarını yürütmeye başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet sonrası programı sekiz anabilim dalına ayrılmıştır. Bunlardan biri de psikiyatri hemşireliği doktora programıdır.

Psikiyatri hemşireliği doktora programının öğretim süresi normal koşullarda dört yıl (sekiz yarıyıl)dır. Bu programda diğer mezuniyet sonrası programlardan farklı olarak, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, evrensel bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında bilim doktoru yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrenciler bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için alana özgü üniversitenin laboratuvar, bilgisayar ve teknik olanaklarından faydalanabilmektedir. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Psikiyatri Hemşireliği tezli yüksek lisans programı mezunu olmak

VEYA 

Hemşirelik tezli yüksek lisans programı mezunu olup Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca yapılacak değerlendirmede uygun bulunmak

VEYA 

Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği tezli yüksek lisans programı mezunu olup Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca yapılacak değerlendirmede uygun bulunmak 

VEYA 

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği tezli yüksek lisans programı mezunu olup Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca yapılacak değerlendirmede uygun bulunmak

NOT: Hemşirelik tezli yüksek lisans programı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği tezli yüksek lisans programı, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği tezli yüksek lisans programı mezunu olup Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilenler Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından eksik olduğuna karar verilen dersleri tamamlamak zorundadır.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu)

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans mezunları ile Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Yüksek Lisans programını tamamlamış hemşirelik lisans programı mezunlarından durumu Anabilim Dalı Akademik kurulu tarafından uygun görülenler, eksik derslerini tamamlamak koşuluyla kabul edilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında bilim doktoru niteliğinde kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların %27'si aldıkları eğitimden çok memnun olduğunu, %83'ü etkili iletişim kurabildiğini, özgüvene sahip olduğunu, bilgiye kolay erişebildiğini, problem çözme ve analiz- sentez etme yeteneğini kazandıklarını belirtmişlerdir. Mezunların %92'si hızlı karar verebilirken ve ekip çalışmasına yatkınken, %83'ü sorunlara yönelik stratejik çözümler üretebildiklerini, %67'si liderlik özelliklerine sahip olduğunu, tamamı etik davranışlar sergileyebildiklerini, %75'i güçlü kurumsal ilişkiler kurabildiklerini belirtmişlerdir. Aldıkları eğitim sırasında mezunların %92'si mesleki sorunlara duyarlı olduğunu, %67'si sağlık mevzuatına hâkim olduklarını, %83'ü genel sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, tamamı kendi alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma, bilimsel toplantılarda görüş bildirme, kendine yöneltilen soruları yeterli bir şekilde cevaplandırma ve alanda derinleştiği konu ile ilgili seminer verebilme becerisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. %83'ünün alanı ile ilgili disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapma becerisine sahip oldukları, %58'inin alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirme ya da mevcut olan bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uyarlama becerisine sahip oldukları, %50'sinin belirlediği konularda yaptığı çalışmalardan elde ettiği verileri ulusal/uluslar arası hakemli dergilerde yayın haline getirebilme becerisine sahip oldukları belirlenmiştir.

İşverenlerin %67'si kurumlarında çalışan doktora mezunlarından memnun olduğunu, %67'si doktora mezunlarının kuruma uyum sağladığını bildirmişlerdir. İşverenlerin tamamı doktora mezunlarının etkili iletişim kurabildiğini, özgüvene sahip olduğunu ve bilgiye kolay erişebildiğini, %67'si problem çözme becerisini kullanabildiklerini, tamamı analiz-sentez etme yeteneğini kazandıklarını, %67'si hızlı karar verebildiklerini, ekip çalışmasına yatkın olduklarını ve sorunlara yönelik stratejik çözümler üretebildiklerini belirtmiştir. İşverenlerin tamamı doktora mezunlarının liderlik özelliklerine sahip olduğunu, %67'si etik davranışlar sergileyebildiklerini, güçlü kurumsal ilişkiler kurabildiklerini ve sağlık mevzuatına hakim olduklarını ve genel sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, işverenlerin tamamı kendi alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma, bilimsel toplantılarda görüş bildirme, kendine yöneltilen soruları yeterli bir şekilde cevaplandırma ve alanda derinleştiği konu ile ilgili seminer verebilme becerisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. İşverenlerin %67'si doktora mezunlarının alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirme ve kullanma becerisine sahip olduğunu, tamamı alanı ile ilgili disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapma becerisine sahip olduğunu, %67'si alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirme ya da mevcut olan bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uyarlama becerisine sahip olduğunu ve belirlediği konularda yaptığı çalışmalardan elde ettiği verileri ulusal/uluslar arası hakemli dergilerde yayın haline getirebilme becerisine sahip olduğunu belirtmiştir.

Mezunlarımız özel ve devlet kadrolarında, toplum sağlığı merkezlerinde,aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedirler

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında bilim doktoru niteliğinde kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır.

Program süresince öğrencilerin bölüm içinden ve dışından alabileceği seçmeli derslere ilişkin bilgi verilmiştir.

Öğretim programı süresince öğrencinin alacağı bölüm içi seçmeli derslerin oranı %60, bölüm dışı seçmeli derslerin oranı %40. Programdaki zorunlu dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken seçmeli dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Seçmeli derslerin uygulamaları yoktur ancak pratik olarak öğrenciye ilgi alanına özel bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan 'Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.  

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

06100 Sıhhiye/Ankara

Telefon: 03123051580

E-posta: dhicdurmaz@gmail.com