NÖRO-ELEKTOROFİZYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nöroloji Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup,  2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir.

Preventif ve Epidemiyolojik Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalında 1986-1987  eğitim yılından bu yana Nöroelektrofizyoloji Doktora programı eğitimi vermektedir.

Bu programla adaylara santral ve periferik sinir sistemi biyo-elektriksel aktiviteleri ile ilgili temel fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmalar ile bunların elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, klinik tanı konulması ve araştırmalar planlanmasını öğretilmektedir.

Program Dili: Türkçe                                  

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunu olup Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri ve Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı; dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 21 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı : Programa katılan adaylara, klinik nörofizyolojinin uygulama alanları olan, elektroensefalografi, elektronöromiyografi, uyarılmış potansiyeller ve otonomik testler alanlarında, tek başına uygulama, eğitim ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kamu üniversitelerinde, bir kısmı özel üniversitelerde ve bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda  4 zorunlu ve 22 seçmeli ders vardır. Enstitüde yer alan diğer lisansüstü programlarındaki derslerden ve üniversite havuzunda yer alan derslerden ders alabilirler.

Üç sömestr boyunca alınan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora öğrencileri Nöroelektorfizyoloji alanında uluslar arası düzeyde bilgiye sahip olurlar.

Tez döneminde ise bir problemi ortaya koyma, bu problemi çözmeye yönelik özgün yöntemler ve fikirler üretebilme yetisine sahip olurlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programı, ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına kabul edilen öğrenci, en az 21 kredilik, Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre is en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, başarı ile tamamlamak durumundadır.

Öğrencinin mezun olabilmesi için akademi not ortalamasının 4 üzerinden 3 ve üzerinde olması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Fadime İrsel TEZER FİLİK

Tel. 305 18 06

Mail: irsel@hacettepe.edu.tr

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Çağrı Mesut  TEMUÇİN

Tel: Tel. 305 11 82

Mail: ctemucin @hacettepe.edu.tr

Fax: 311 39 72