İLERİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ülkemizde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, zaman içerisinde değişken sürelerde tamamlanmaktadır. Uzun süre 6 yılda tamamlanan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 2009 yılından itibaren 5 yıllık bir sürede tamamlanması istendiğinden bu süreye sıkıştırılmış bir program uygulanmaktadır.  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı uzmanlık alanına giren hastalıkların yelpazesi oldukça geniş olup gerek teknolojik gelişmeler gerekse tıp bilimlerindeki gelişmeler bu branşı, hastalıkların fizyopatolojisinin aydınlatılarak yeni tedavi tekniklerinin geliştirilmesine zorlamıştır. Yoğun rotasyon programı çerçevesinde fizyopatalojiye yönelik sorgulama ve yeni tedavi teknikleri geliştirmeye yönelik araştırma yapmak/araştırmacı yetiştirmek çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Diğer klinik dallarda olduğu gibi bunun da uzmanlık sonrası doktora eğitimi ile gerçekleştirilebileceğine karar verilmiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  "İleri  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bilimleri"  isimli  bir çok disiplinin de yer alması ile oluşan bu doktora programı,  farklı birim ve kurumlardan geçerek YÖK  tarafından 17 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilerek açılmıştır. Üniversitemizde tek olan ve ilk defa açılan bu program; Kraniyomaksillofasyal Cerrahi, El ve Mikrocerrahi, ve Estetik Cerrahi alt gruplarını içermektedir.

Bu program, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı kazandıktan sonra uzmanlık eğitimini tamamlamış, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı veya Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Öğrencisi hekimlere  yönelik multidisipliner bir programdır. Uzmanlık eğitimi, bir kliniği yönetme becerisi kazandırma ve hasta üzerinde tedavi tekniklerini uygulayabilme becerisi kazandırmaya yöneliktir. Lisansüstü bir eğitim olan Doktora eğitimi ise; araştırmacı yetiştirme, bilimsel araştırmayı planlayıp uygulama ve bilim adamlığı anlayışını kazandırmaya yönelik teorik ağırlıklı bir programdır. Farklı kliniklere ait laboratuvar ekipman ve araştırma malzemeleri bu amaçla doktora öğrencilerinin kullanımına açılmıştır. Dört yıllık bir program olan ve toplam 240 kredisi bulunan bu doktora programının ilk iki senesinde teorik-pratik dersler alarak başarı ile teorik basamağı tamamlayan öğrenciler son iki senede tez çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Zorunlu ve seçmeli dersler alarak sınavlarda da başarılı olmak temel kuraldır.   Şimdiye kadar Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi programını 4 kişi, El ve Mikrocerrahi Programını  ise yine 4 kişi tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimini tamamlamış, klinik deneyim sahibi ve klinik sorunları tanıyan bir uzman hekimin aynı alanda doktora eğitimi de alarak sebep-sonuç ilişkisi kurabilen klinik sorunları derinlemesine sorgulayarak kombine çalışabilen bilim adamları kimliği kazanarak dünya bilimine ve gelişimine katkı sağlayacağı yadsınmayacak bir gerçektir.

Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahlar arasında mesleki çalışmaları bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak, öğrencilere Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitiminin ötesinde ve daha ileri seviyesinde modern tıp eğitimi yöntemlerinden yararlanarak uzmanlık eğitimine ek ve daha ileri düzeyde eğitim programları hazırlamak, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları değerlendirmek amaçlanmıştır.

Programın eğitim dili Türkçe olup yabancı öğrenciler de bu programa kabul edilebilecektir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi uzmanı olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrencilerin  2.5 ve üzerinde not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olmaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, öğrencilere Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki bilim uzmanlığının gerektirdiği bilgi, kavrayış ve beceriye sahip olmanın yanı sıra bağımsız düşünebilme ve araştırabilme yeteneğini kazandırmaktır.   Bunlarla birlikte mesleği ile ilgili etik,  hukuki, idari ve eğitsel kişiliğini güçlendirmek, kendi alanında özgün çalışmalar planlayabilme, yönetme ve sonuçlandırma becerisini, bu bilgi ve becerilerini toplumun hizmetine sunma tutum ve davranışını edinmesinin sağlanması da amaçlanmıştır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ülkemizde ilerlemesini, uluslararası düzeyde tutulmasını sağlamak ve bunun için kendi kapsamında bulunan Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi, El Cerrahisi, Travma Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonlarının Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi gibi konularda eğitim vermek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilgi alış verişinin sürekli ve güncel olabilmesi için bilimsel toplantılar, sempozyumlar düzenlemek ve katılmak önemlidir.  Belirtilen konularda yüksek bilimsel düzeye ulaşmak için uluslararası bilgi alış verişini teşvik etmek, bu konularda ileri seviyede bulunan ulusal ve uluslararası üniversite ve hastanelerle ilişki kurup bilimsel olarak yararlanmayı sağlamak gereklidir.  Genç Plastik Cerrahların iyi yetişmesi, gelecek nesillere iyi örnek ve önder olabilmeleri için yetişme şartlarının uluslararası standartlar düzeyine çıkartılmasını sağlamalıdır.

Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahlar arasında mesleki çalışmaları bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak, öğrencilere Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitiminin ötesinde ve daha ileri seviyesinde modern tıp eğitimi yöntemlerinden yararlanarak uzmanlık eğitimine ek ve daha ileri düzeyde eğitim programları hazırlamak, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları değerlendirmek amaçlanmıştır.

Bu eğitimi tamamlayan bireyler bir kliniği idare etmenin ötesinde bir eğitim kliniğinin bilimsel teknik ve donanımsal  kurgulanımının yanı sıra yönettiği eğitim kliniğinin uluslararası platformda kendini gösterebilir kapasiteye  kavuşmasını sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde özgüven sahibi, bilimsel ve teknik olarak yeterli olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlar yetiştirebileceklerdir.  Eğitimleri süresince sofistike travmalar, doğumsal deformiteler ve kompleks rekonstrüksiyonlar ile çok özel bir hasta grubunun tedavilerini de üstlenmiş, yürütmüş ve yönetmiş olacaklardır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Şimdiye kadar İleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktora Programı 7 kişi tarafından tamamlanmıştır. Tümü çeşitli kuruluşlarda akademik çalışmalarına devam etmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim programı Hacettepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. ve Sağlık Bilimleri Enstütüsüne bağlı diğer bölümlerin müfredatta belirtilmiş ilgili öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı? nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrencilerin  2.5 ve üzerinde not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olmaları gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bu programa ait bölüm başkanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. başkanıdır.