FARMAKOGNOZİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmakognozi Yüksek Lisans Programı 1972 yılından itibaren aktif olarak eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Başlangıçta Program tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklar üzerinde Farmakognozi ve Farmasötik Botanik ile ilgili konu başlıklarını kapsarken Farmasötik Botanik Anabilim Dalının kurularak Farmakognozi Anabilim Dalından ayrılmasından sonra Farmakognozi konularına ağırlık vermiştir. Bugün halk arasında kullanılışı olan tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklardan elde edilen droglar üzerinde ilaç özellikli maddeler ve hammaddelerinin saf olarak izolasyonları, türevlendirilmesi, yapı tayinleri ile doğadan yeni bileşiklerin elde edilmesi ve bu kimyasal içerikler ile potansiyel biyolojik etkilerinin ilişkilendirilmeleri konusunda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. Bu amaçla ayırım, izolasyon, yapı tayinleri ve bazı aktivite çalışmalarında gerekli altyapıya sahip olan Anabilimdalımızda ekstraktör, ultrasonik banyo, santrifüj cihazı, otoklav, manyetik karıştırıcı ve karıştırıcılı banyo, kurutma fırını, liyofilizatör, yüksek ve orta basınçlı kromatografi cihazları, spektrofotometre ve görüntüleme sistemi, CO2 İnkübatörü, Laminar Hava Akışlı Steril Kabin, jel elektroforezi, invert ve ışık mikroskopları, kuru hava sterilizasyonu, 37 °C'lik mikrobiyolojik etüv bulunmakta ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve diğer fakültelerden alınan lisans veya yüksek lisans dereceleri Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülmek. 

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden (60 AKTS kredisi) az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersler ile 60 AKTS kredisinden az olmamak üzere tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Öğrencilerin tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları, `Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu?na uygun olarak yazılı hale getirmesi, jüri önünde sunması ve sözlü olarak savunması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun izni ile tezlerini İngilizce olarak hazırlayabilir ve sunabilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? esas alınır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notunu almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı öğrencileri doğal kaynaklardan elde edilen droglar, ilaç hammadde ve yardımcı maddeleri ile ilgili bilgilendirmek, doğal kaynakların tanımı, kimyasal içeriğinin tayini, etkili bileşiklerin saf olarak elde edilmesi, türevlendirme, yapılarının aydınlatılması, doğadan yeni bileşikler elde edilmesi ve bu kimyasal içerikler ile potansiyel biyolojik etkilerinin ilişkilendirilmeleri konusunda lisansüstü bilimsel eğitim vererek, doğal kaynaklı ilaçlar konusunda uzmanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan Farmakognozi uzmanı olarak mezun olanlar, araştırmacı yönetici ve denetleyici olarak Sağlık Bakanlığının çeşitli kademelerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın referans laboratuarlarında, ilaç endüstrisinde özellikle doğal kaynaklı ürünlerin araştırma geliştirme, kalite kontrol üretim ve ruhsatlandırma birimlerinde ve Eczacılık Fakültelerinde Farmakognozi Anabilim Dallarında görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadır. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan 120 AKTS kredisinin %72'sini (86 AKTS) zorunlu derslerden (tez çalışması dersi dahil olmak üzere) kalan %28'ini (34 AKTS) seçmeli derslerden almak zorundadır. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik programlarından veya eşdeğeri bir programdan Biyoistatistik dersinin alınması önerilir. Zorunlu ders kapsamında Farmakognozi Doktora programındaki EFG 702 ve EFG 703 derslerini almaları gerekir. Seçmeli ders kapsamında Farmakognozi Doktora programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alınabilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci gerek duyulduğu takdirde toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla bu dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, programda yer alan her bir ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 (65) notu almış olmaları gerekir Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı şekilde toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla özel konular dersini alması ve tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı olması gereklidir.

(http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Uz

Tel: + (90) 305 10 89 

Fax: + (90) 312 311 47 77

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı 06100 Sıhhhiye/ANKARA