MOLEKÜLER NEFROLOJİ (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kalıtsal böbrek hastalıkları çocukluk çağı kronik böbrek hastalıklarının  önemli nedenlerindendir. Çocuklarda büyüme geriliği, okul başarısı düşüklüğü, kalp damar hastalıkları açısından artmış risk, sürekli ilaç kullanma zorunluluğu, diyaliz veya böbrek nakli ihtiyacı gibi sonuçlara neden olur. Kronik böbrek hastalıklarının insan sağlığı ve ülke ekonomisine getirdiği yükler, bunların önemli bir nedeni olan kalıtsal böbrek hastalıklarının genetiğinin bilinmesi, erken tanı ve uygun tedavi ile azaltılabilir.

Artık güncel tıp pratiğinde koruyucu hekimlik ve tedavinin kişinin genetik özelliklerine göre yapılandırılması giderek artan bir önem kazanmaktadır. Hastanın moleküler/genetik profili göz önüne alınarak tedavi yan etkilerini önlemek, mümkün olan en iyi tedaviyi uygulayıp en iyi sonucu almak ve bu sayede kişi ve toplum sağlığı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bireyselleştirilmiş tedavi örnekleri nefrolojide her geçen gün artmaktadır.

Yurtdışında akraba evliliği ve dolayısıyla nadir hastalıklar çok sık görülmez. Bu nedenle literatürde nadir kalıtsal böbrek hastalıklarının genetik nedenlerinin bulunduğu araştırmaların  birçoğunda  Türk hastalar vardır. Türk hastaların genetik materyallerinin yurtdışına gönderilmesiyle bunlar üzerinde yapılan çalışmalar yeni genlerin ve keşiflerin yurtdışındaki merkezlerin imzalarıyla çıkmasına neden olmaktadır. Oysa tüm bu çalışmalar Türkiye?de rahatlıkla yapılabilmektedir. Bunun için nefrologların moleküler nefrolojinin temel kavramlarını bilmesi gerekmektedir. Tüm bu gerekliliklerden yola çıkarak Hacettepe Üniversitesi çatısı altında Moleküler Nefroloji Tezsiz Yüksek Lisans programını açmış bulunmaktayız. Bu programın ana üssü olacak olan Hacettepe Üniversitesi Moleküler Nefroloji Laboratuvarı (http://lab.hacettepe.edu.tr/tr/pediatrik_nefroloji_nefrogenet125;http://www.nephrogenetics.hacettepe.edu.tr) nefroloji alanındaki genetik araştırmalara imkan sağlayacak alt yapıyı oluşturmak amacıyla 2009 yılında o dönemin bölüm başkanı Prof. Dr. Ayşın Bakkaloğlu ve Prof. Dr. Fatih Özaltın'ın çalışmalarıyla kurulmuştur. Gelişmiş teknolojilerle donatılmış bu laboratuvarda, tamamen ülkemiz kaynakları kullanılarak kalıtsal böbrek hastalıklarına neden olan 8 gen tanımlanmış (PTPRO, ANKS6, DGKE, ADCK4, TSEN2, HOXA11, TBC1D31, FOXD2) ve prestijli tıp dergilerinde yayımlanmıştır. Yine bu laboratuvarda 800 aileden 2000'nin üzerinde DNA ile steroide dirençli nefrotik sendrom, atipik hemolitik üremik sendrom, nadir tübüler hastalıklar, kistik böbrek hastalıkları ile ilgili çok geniş bir veri ve DNA arşivi oluşturulmuştur.

Böbrek hastalıklarının genetik temellerinin bilinmesi ailelere genetik danışma verilmesi, doğum öncesi tanı ve uygun tedbirlerin alınması, böbrek vericilerinin belirlenmesi dahil klinik pratikte etkin bir şekilde kullanılabilecek çok sayıda verinin elde edilmesini sağlar. Ayrıca hangi kalıtsal böbrek hastalığının hangi tedaviyi alması ya da almaması gerektiğini de belirler. Bu nedenlerle böbrek hastalıkları genetiğinin konuyla ilgilenen nefrologlar tarafından bilinmesi bir gerekliliktir. Bu aynı zamanda nitelikli araştırmalar yapılması için de bir ön şarttır. Ülkemizde bir ilk ve dünyada sayılı örnekler arasında olan Moleküler Nefroloji Tezsiz Yüksek Lisans programı ile konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirip nefroloji alanında kullanılacak faydalı bilgiler sağlamak, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile üst düzey araştırma projelerinin ülkemize getirilmesi ve yenilikçi buluşların önünün açılması hedeflenmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk nefrolojisi veya erişkin nefrolojisi uzmanlık öğrencisi olan veya bu eğitimleri tamamlayıp uzman ünvanını kazanmış kişilerden böbrek hastalıklarının moleküler altyapısına ilgi duyan ve bu konuda araştırmalar yapmak isteyen kişiler bu programa kabul edilir. 

HÜ SBE lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. 

  • Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) 70 puan (ya da bir başka uluslararası sınav eşdeğeri) ve üzeri almış olmak (Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak), (başvurularda ALES puanı aranmamaktadır). https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/genel_yetenek_ve_yabanci_dil_puanla-282
  • Moleküler Nefroloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda görevli öğretim üyelerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinde başarılı olmak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde benzer resmi bir program mevcut değildir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Moleküler Nefroloji tezsiz yüksek lisans eğitimi ile böbrek hastalarının izleminde faydalı olacak, bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve uygulama becerisi evrensel düzeye ulaşmış; bilimsel araştırmalar planlayıp gerçekleştirebilecek ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilecek, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim insanı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kişiler, farklı üniversitelerde benzer programlar için öncü olarak ulusal bilimsel ağın kurulmasını sağlayabilecektir. Nadir hastalıkların sık görüldüğü ülkemizde böbrek hastalıklarına aşina hekimlerin işin genetik ve laboratuvar kısmına da vakıf olmasıyla tanı ve tedavide yeni gelişmeler, buluşlar ile ülkemizin adıyla anılacak bilimsel başarılar elde edilebilecektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel kuruluşlarda moleküler nefroloji ile ilgili bölümlerde görev yapabilir; kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca, yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler (vaka tartışması, makale değerlendirilmesi, seminer vb) ve dönem projesinden (1 adet bilimsel makale yazımı ve yayınlanmak üzere hakemli bir dergiye yollanması) oluşmaktadır. 

Seçmeli dersler eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde açılabilmektedir. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı derslerde öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesi hedeflenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 30 krediden az olmamak şartıyla toplam 60 AKTS ders ve dönem projesini tamamlaması, programın öngördüğü bütün ders, uygulama ve dönem projesi çalışmasını HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, Dönem Projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler Moleküler Nefroloji Uzmanı unvanı alarak mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı öğretim üyeleri:

Prof. Dr. Fatih Özaltın

Prof. Dr. Ali Düzova

Doç. Dr. Bora Gülhan

Doç. Dr. Eda Didem Kurt Şükür

Tel: 0312-3051863 -1246