İMMÜNOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi aracılığı ile aile sağlığı ile ilgili çalışmalara başlayarak bu alandaki Doktora ve Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim programlarını uygulamaya koymuştur. 1980-1981 yıllarındaki Sağlık Bilimleri Fakültesinden ayrı olarak kendi eğitim faaliyetlerini programlamış, İmmünoloji dalında yüksek lisans eğitimi vermiştir. Bugün bu uygulama Sağlık Bakanlığına bağlı yan dal uzmanlık eğitimi çerçevesinde yapılmaktadır. 1982 yılından itibaren, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda enstitüde;
İmmünoloji Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimine geçilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İmmünoloji Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak ve Pediatri Uzmanı olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 İmmünoloji Doktora programından  mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir 

     

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İmmünoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmak veya Tıp Fakültesini bitirmiş olmak. H.Ü Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlilik programı için Madde 33 ve 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 

            İmmünoloji alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, bilim insanı niteliğinde, immünoloji konusunda bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen elde ettiği bilgileri yayınlayıp paylaşabilen immünoloji bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 

Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji doktora programı en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin* ilgili maddeleri uygulanır.

*http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5#bes

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Öğrencinin ilk iki senede teorik ve pratik derslerini tamamlamasını takiben doktora yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, tez çalışması gerçekleştirerek dordüncü senenin sonunda tez savunma sınavına alınırlar. Mezuniyet için 21 kredi (240 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ, MD, PhD

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı

Tel: 0312 3051172
Mail adresi: deniz.ayvaz@hacettepe.edu.tr

06100, Altındağ, Ankara, TÜRKİYE