MOLEKÜLER METABOLİZMA
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Metabolizma bilim dalı çalışmaları multidisipliner araştırmaları içerir. Bu alan çalışmaları ağırlıklı araştırma yöntemi olarak moleküler genetik, analitik kimya, biyokimya, genetik ve moleküler hücre biyolojisi bilimlerinin pek çok yöntemini birarada uygulamayı gerektirir.

Doktora programı öğrencileri kalıtsal metabolik hastalıklar konusunda disiplinlerarası ekip çalışmasına uygun bir araştırma ve uygulama ortamında çalışır. Eğitimi süresince farklı disiplinlerin getirmiş olduğu avantajları üst üste çakıştırarak üst düzey ve bilimsel etkisi yüksek araştırmalar planlar ve uygular. Kalıtsal metabolik hastalıkların tanı ve tedavisi için geliştirilen yeni metodlar ve ileri düzey araştırmalar için yetişmiş ve nitelikli bilim insanı olarak hizmet verir. Metabolizma bilim dalında kalıtsal metabolik hastalaıkların tanı ve tedavileri ile bu hastalıklara neden olan patofizyolojik mekanizmaların anlaşılmasına yönelik araştırmalar yürütülmektedir.

Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 8 Temmuz 1958 tarihinde 4936 sayılı ve takiben 892 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşunda var olan çağdaş tıp ve sağlık eğitimine yönelik amaçlarını gerçekleştirerek 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bugünkü yapılanmasına ulaşan Enstitümüz halen çalışmalarını sürdürmektedir. Metabolizma Programı da 1982 yılından beri Çocuk Sağlığı Enstitüsü çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp doktoru,  Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Eczacılık yüksek lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan  mezun olabilmek için  Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe  Üniversitesi?nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Detaylı bilgi için: (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Moleküler Metabolizma alanında derinlemesine bilgi sahibi, kalıtsal hastalıklarda genotip-fenotip ilişkisini kurabilen, moleküllerin yapı-fonksiyon ilişkisini özümseyerek hastalıkların moleküler mekanizmalarını ve hedeflenmiş tedavi yaklaşımlarına ait temel ilkeleri kavrayabilen, bu alanda hipotez geliştirip ileri düzeyde bir bilimsel araştırmayı planlayabilen ve araştırma alanında kullanılan güncel moleküler genetik ve temel analitik yöntemleri kullanarak deney gerçekleştirebilen, elde ettiği araştırma sonuçlarını analiz ederek evrensel bilim dünyasına sunabilen, özgün ve bağımsız bilimsel düşünce geliştirebilme yeterliğine sahip, uluslararası düzeyde bilim insanı nitelikleri taşıyan Moleküler Metabolizma bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.


D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında da yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanacaktır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin mezuniyet  için gerekli olan koşulları göz önüne alınacaktır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Sorumlusu: Prof. Dr. R. Köksal Özgül

Tel:3052642, 3052643

e-posta:rkozgul@hacettepe.edu.tr