GENETİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Genetik, günümüzde tıbbın ve diğer yaşam bilimlerinin bir çok farklı alanında yürütülen araştırmaların ve bu sayede sağlanan bilimsel gelişmelerin merkezinde yer alan bir bilim dalıdır. Özellikle, İnsan Genom Projesi'nin tamamlanmasıyla hastalıkların genetik temellerinin aydınlatılması, tanı, tedavi ve önleme yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Genetik mekanizmalar ve bunların incelenmesinde kullanılan yöntemler biyolojik sistemlerde yapılan araştırmaların önemli bir alanını oluşturmaktadır. Yakın gelecekte bu tip araştırmaların katlanarak artacağı öngörülmektedir

Bu program, genetik alanındaki bilim insanı ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır. Genetik hastalıklar ve hastalıkların genetik temelleri konusundaki bilgileri artırmaya ve bu bilgileri ihtiyaç duyanların hizmetine sunmaya yönelik yöntemleri geliştirmeye dönük araştırmaları bağımsız olarak planlayan ve yöneten, bu konularda ihtiyaç duyulan eğitim altyapısını geliştirebilen bilim doktorlarının yetişmesine katkıda bulunmak temel hedeftir.

Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 8 Temmuz 1958 tarihinde 4936 sayılı ve takiben 892 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünün mimarı ve kurucusu Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı, kuruluşundan 1981 yılına kadar Enstitü Müdürlüğünü yapmıştır. Enstitü Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında (3.12.1982/82-1) alınan kararla Hacettepe'nin kurucusu ve Onursal Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı, aynı zamanda Çocuk Sağlığı Enstitüsünün Onursal Müdürü olmuştur. Kuruluşunda var olan çağdaş tıp ve sağlık eğitimine yönelik amaçlarını gerçekleştirerek 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bugünkü yapılanmasına ulaşan Enstitümüz halen çalışmalarını sürdürmektedir. Genetik Programı da 1982 yılından beri Çocuk Sağlığı Enstitüsü çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Günümüzde, Genetik Doktora programı, Pediatri Anabilim Dalı Genetik Bilim Dalı ile ortak kullanılan modern bir poliklinik ile tam donanımlı sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Program kapsamında zorunlu staj bulunmamaktadır. 

Kontenjan durumu 0-4 kişi/yıl olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp doktoru olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Genetik Doktora programından  mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program;

  • genetik hastalıklar ve hastalıkların genetik temelleri konusundaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünceye dayanan araştırmalarla geliştirebilen,
  • bu bilgileri ihtiyaç duyanların hizmetine sunmaya yönelik yöntemleri geliştirecek özgün araştırmaları bağımsız olarak planlayan, yöneten ve paylaşan,
  • bu konularda ihtiyaç duyulan eğitim altyapısını geliştirebilen,
  • tüm bu konularda ulusal ve uluslarası alanda rekabet edebilen,

bilim doktorları yetiştirir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, genetik araştırmalar yapan kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile, genetik alanında lisans ve lisans üstü eğitim veren eğitim öğretim kuruluşlarında çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Genetik doktora programı en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper  

Genetik Doktora Program Sorumlusu


Hacettepe Üniversitesi 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

06230, Altındağ, Ankara


Elektronik posta adresi: pelinozlemkiper@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 305 1173

 0 312 305 1175