TEMEL NÖROLOJİK BİLİMLER PROGRAMI (İNG.)
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nöroloji Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup,  2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir.

Türkiye'deki ilk Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Doktora programıdır.

Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) programı 1991-92 eğitim yılından bu yana Türkçe, 2014-2015 eğitim yılından itibaren İngilizce eğitim vermektedir.

Program Dili: İngilizce                                   

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesi tıp-bilim doktoru bütünleşik programı öğrencileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar ile diğer Temel ve Klinik Tıp dallarında uzmanlığı, master derecesi veya doktorası olanlar, Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerden tıp doktoru (MD) veya biyolojik bilimlerde (life sciences) master derecesi olanlar kabul edilir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı; dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 21 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı: Nörobilim alanında evrensel düzeyde araştırma yapabilecek ve eğitim verebilecek bilim doktoru yetiştirmek.

Öğrenim hedefleri: Nörobilim alanında güncel bilgileri takip edebilme, araştırma yapabilme ve yapılan araştırmaları irdeleyebilme, nitelikli bilim insanı yetiştirecek düzeyde eğitim verebilme özelliklerine sahip kılmak.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kamu üniversitelerinde, bir kısmı özel üniversitelerde ve bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 4 zorunlu ve 22 seçmeli ders vardır. Enstitüde yer alan diğer lisansüstü programlarındaki derslerden ve üniversite havuzunda yer alan derslerden ders alabilirler.

Üç sömestr boyunca alınan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora öğrencileri Neuroscience (Temel Nörolojik Bilimler) alanında uluslar arası düzeyde bilgiye sahip olurlar.

Tez döneminde ise bir problemi ortaya koyma, bu problemi çözmeye yönelik özgün yöntemler ve fikirler üretebilme yetisine sahip olurlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez çalışması raporunun basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,

b) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen diğer belgelerin,

c) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin

Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı:Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN
Tel: 305 21 30 - 23 13

Mail:myemisci@hacettepe.edu.tr