RADYOTERAPİ FİZİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Radyoterapi fiziği yüksek lisans programı iki yıllık, birinci öğretim, tam zamanlı ve tezli bir programdır. Eğitim dili Türkçe'dir. 1993 yılı Güz yarıyılından itibaren ilgili branşlardan lisans derecesine sahip öğrencileri kabul etmektedir. Her döneme ait kontenjanlar başvuru öncesinde H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında bildirilmektedir. Programın azami süresi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 37. maddesi 1. bendine göre altı yarıyıldır. 

Programın ilk iki döneminde alınan uygulamalı didaktik derslerin yanında, öğrencinin klinik ve pratik yönünü geliştirme amacıyla, anabilim dalının içindeki medikal fizik biriminde ve cihazlarda uygulamalı eğitime devam edilir. Öğrenci böylece aldığı teorik bilgileri doğrudan kullanarak gözlem yapabilme ve pekiştirme imkanı bulur. Planlamadan dozimetriye radyoterapi fiziği uzmanlarımızın gözetiminde pratik yeterliliğini geliştirir. Anabilim dalındaki geniş spektrumdaki cihazlar sayesinde brakiterapi ve eksternal radyoterapinin modern uygulamalarını birebir gözlemleme imkanı bulur.

Öğrenci eğitim boyunca bir radyoterapi fiziği uzmanının Radyasyon Onkolojisi kliniği ortamındaki görevlerini gözlemler ve benimser. Bir hastanın radyoterapi tedavisinin farklı kademelerinde fizik uzmanının katkılarını ve tüm sistemin işleyişini kavrar. Bir radyoterapi fizikçisinin, medikal doktorlarla, teknisyenlerle ve hemşirelerle olan ilişkilerini ve klinikteki farklı birimler arası işleyişteki harmoniyi gözlemler ve benimser.

Programın üçüncü ve dördüncü dönemlerinde klinik uygulamalara ek olarak akademik çalışmalarına öğretim üyelerimizin yönetiminde yürüteceği yüksek lisans teziyle devam eder. Öğrenci böylece klinik yetkinliğinin yanında akademik yetkinliğini de kazanır. Konusundaki bilimsel ve pratiğe yönelik gelişmeleri takip edecek ve onlara katkıda bulunacak yeterlilikte bir donanımla eğitimini tamamlar. Programın staj zorunluluğu yoktur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve diğer ilgili bölüm mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak.  https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/genel_yetenek_ve_yabanci_dil_puanla-282

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans derecesini elde etmek için 21 Ulusal Kredi'yi tamamlamış olmak ve yüksek lisans tezinin tez kurulu tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde  belirtilen gereklilikler ve kurallar uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Programa katılmaya aday olan öğrencilerin radyoterapi fiziği programında alacakları eğitime temel oluşturacak dört yıllık ilgili lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.  Bu programlar, fizik, fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği ve diğer ilgili programlardır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

1. Radyoterapi uygulamalarının fizik yönünün yanı sıra radyasyon onkolojisi ve genel onkoloji prensiplerinin benimsenmesi

2. Uluslararası düzeyde radyaterapi fiziği uzmanı olma becerisi ve yetkinliği kazandırılması

3. Radyoterapi fiziği alanında bilgiyi arama ve ulaştığı bilgiyi yorumlama ve kullanabilme becerisine kavuşması 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Radyoterapi fiziği yüksek lisans programı mezunlarımız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun?un  13 f maddesine* göre sağlık fizikçisi statüsünde olup bu vasıfla resmi ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedir.

* Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Radyoterapi fiziği yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda ilk iki yarıyıl didaktik ve pratik dersler için ayrılmıştır. Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda tez çalışmalarının geliştirilip tamamlanması planlanmaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Programından mezun olmak için en az 21 ulusal (60 AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,75 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencinin ders yüküne ek olarak yüksek lisans tezini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ferah YILDIZ

E-posta: fyildiz@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi AD

06100 Ankara Türkiye

Tel: +90 312 305 2900