RADYOTERAPİ FİZİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Radyoterapi fiziği doktora programı dört yıllık, birinci öğretim, tam zamanlı bir programdır. Eğitim dili Türkçe'dir. 2012 yılı Bahar yarıyılından itibaren ilgili branşlardan yüksek lisans derecesine sahip öğrencileri kabul etmektedir. Her döneme ait kontenjanlar başvuru öncesinde H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında bildirilmektedir. Programın azami süresi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 37. maddesi 1. bendine göre 12 yarıyıldır. 

Doktora programında, yüksek lisans sonrası radyoterapi fiziği, dozimetrisi ve ilişkili radyasyon onkolojisi konularında derinleşme ve öğrencilerin akademik bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırma hedeflenmektedir. Böylece, radyoterapi fiziği konusunda üniversitelerdeki ve sağlık kurumlarındaki akademik personel ihtiyacını karşılanması amaçlanmaktadır.

Programın ilk iki yılında alınan uygulamalı didaktik derslerin yanında, öğrencinin klinik ve pratik yönünü derinleştirme amacıyla, anabilim dalının bünyesindeki radyoterapi fiziği biriminde ve cihazlarda uygulamalı eğitime devam edilir. Öğrenci böylece aldığı teorik bilgileri doğrudan kullanarak gözlem yapabilme, pekiştirme ve geliştirme imkanı bulur. Anabilim dalındaki geniş spektrumdaki cihazlar sayesinde brakiterapi ve eksternal radyoterapinin modern uygulamaları üzerine ihtisaslaşma imkanı bulur. Bununla birlikte, bir radyoterapi fizikçisinin, medikal doktorlarla, teknisyenlerle ve hemşirelerle olan ilişkilerini ve klinikteki farklı birimler arası işleyişteki harmoniyi benimseme imkanına sahip olur. Programın üçüncü ve dördüncü yıllarında klinik uygulamalara ek olarak akademik çalışmalarına öğretim üyelerimizin yönetiminde yürüteceği doktora teziyle devam eder. Programın staj zorunluluğu yoktur. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Radyoterapi fiziği, sağlık fiziği, nükleer enerji mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği veya diğer ilgili  yüksek lisans programları mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/genel_yetenek_ve_yabanci_dil_puanla-282

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Radyoterapi Fiziği Doktora derecesini elde etmek için 21 Ulusal Kredi?yi (120 AKTS) tamamlamış ve doktora tezinin tez kurulu tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programa katılmaya aday olan öğrencilerin radyoterapi fiziği doktora programında alacakları eğitime temel oluşturacak ilgili yüksek lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

1. Radyoterapi uygulamalarının fizik yönünün yanı sıra radyasyon onkolojisi ve genel onkoloji prensiplerinin ileri düzeyde öğrenilmesi ve benimsenmesi

2. Uluslararası düzeyde radyoterapi fiziği uzmanı olma becerisi yanısıra akademik yetkinliklerin kazandırılarak bağımsız ve grup halinde araştırma yapabilmesi

3. Radyoterapi fiziği alanında bilgiyi arama ve ulaştığı bilgiyi yorumlama, sentezleme ve yeni bilgi üretebilme becerisine kavuşması

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Radyoterapi fiziği doktora programı mezunlarımız üniversiterin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışabileceği gibi özel sektörde branşının yetkin bir bireyi olarak üst kademelerde pozisyon bulabilir.

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 13 f maddesine göre Sağlık Fizikçisi şu şekilde tanımlanmıştır.

“Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; radyasyon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur.”

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Radyoterapi fiziği doktora programı; ders, yeterlik sınavı (teorik ve pratik), tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programda ilk iki yıl (4 yarıyıl) didaktik ve pratik dersler için ayrılmıştır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda tez çalışmalarının geliştirilip tamalanması planlanmaktadır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Radyoterapi fiziği doktora programından mezun olmak için en az 21 ulusal (120 AKTS) kredilik ders yükünü tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 3.00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencinin ders yüküne ek olarak doktora tezini (120 AKTS) başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ferah YILDIZ

E-posta: fyildiz@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi AD

06100 Ankara Türkiye

Tel: +90 312 305 2900