KLİNİK NÖROLOJİK BİLİMLER PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nöroloji Bilimler ve Psikiytari enstitüsü 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir.

Klinik Nörolojik Bilimler   2003-2004 eğitim yılından bu yana tezsiz yüksek lisans programında ders verilmeye başlanmıştır.

Acılan programlar :

Beyin Damar Hastalıkları,

Davranış Nörolojisi,

Hareket Bozuklukları,

Nöroimmünoloji ,

Spinal Cerrahi,

Nöromüsküler Hastalıklar,

gibi yoğun hasta potansiyeli olan, tanı ve tedavide hızla gelişen, yeni tekniklerin kullanılmasını ve disiplinler arası işbirliği gerektiren dallardır. Bu programların her biri için yurt dışından eşdeğeri ?fellowship?  lik eğitimleri mevcuttur. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu uzmanlık sonrası programların oluşturulmasında, enstitümüzün disiplinler arası eğitim deneyimi olan zengin öğretim üyesi kadrosu ideal bir alt yapı sunmaktadır.

Program Dili: Türkçe

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunu olup Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri,  Pediatrik Nöroloji ve Göz Hastalıkları uzmanı unvanını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmayan ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise bu program, en az 60 kredilik ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar.

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı: Klinik ve uygulamalı temel bilimlerde özelleşmiş ve ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı bir yan dal uzmanlığı (örneğin: gastroenteroloji) diploması kazandırmak değil, zaten uzmanlık derecesine sahip olan adayların nörolojik bilimlerin özelleşmiş alanlarında akademik gelişmelerini sağlamaktır.

 Öğrenim hedefleri.: Klinik ve uygulamalı temel bilimlerde özellik gerektiren konularda tanı, tedavi ve araştırmaya yönelik, standart uzmanlık eğitiminin üzerinde, derinlemesine bilgi ve beceri edinme.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program 1 tanesi zorunlu (toplam 20 AKTS), 40 tanesi ise seçmeli (toplam 350 AKTS) olmak üzere toplam 41 dersten oluşmaktadır. Ayrıca 30 AKTS'ye karşılık gelen bir dönem projesi dersi içermektedir. Katılımcıların her bir sömestr boyunca 30 kredilik ders almaları planlanmıştır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri  ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN

Tel: 305 21 30 /23 13

Mail:hulyak@hacettepe.edu.tr