YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yaşamı tehdit eden ciddi ve karmaşık hastalıkların tedavisi, biyoteknolojik araç-gereçlerin ve deneyimli sağlık ekibinin bulunduğu yoğun bakım ünitelerinde yapılmaktadır. Bu ünitelerde bulunan yaşamı destekleyici biyoteknolojik ürünlerin kullanımı ve kontrolünden, karmaşık ve incelik gerektiren tıbbi tedavinin uygulanması, değerlendirmesi ile en üst düzey hasta bakımı ve izlemine kadar pek çok görev ve sorumluluğu bulunan yoğun bakım hemşirelerinin önemi günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. 

Yoğun bakım hemşiresinin, standart bir klinik hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte karmaşık sağlık sorunlarının tedavi ve bakımına yönelik son derece üst düzey, bağımlı, yarı bağımlı ve bağımsız rolleri bulunmaktadır. Hemşirelerin bu rollerinin geliştirilmesi yoğun bakım alanında kanıta dayalı bilimsel çalışmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip olma, sağlık ekibinin tüm üyeleri ile birlikte çalışabilme, yoğun bakım hemşirelik hizmetlerinin organizasyonu ve profesyonel gelişme ilkelerini benimseme mümkün olabilmektedir. Bu program ile yoğun bakım ortamında hizmet alan kritik hastaya sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilen uzman hemşirelerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program, 1968 yılından bu yana iç hastalıkları hemşireliği temel bilim alanında mevcut akademik ve bilimsel alt yapısına sahip İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülecektir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Hemşirelik Lisans Diplomasına Sahip olmak
  • En az 1 yıl yoğun bakım ya da 2 yıl klinik deneyime sahip olmak
  • ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yoğun bakım hemşireliği tezli yüksek lisans programından mezun olmak için; en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış geçerli koşullarda öğrenciler kabul edilir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı, yoğun bakım ortamında hizmet alan kritik hastaya sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilen uzman hemşirelerin yetiştirilmesidir. Program, uzmanlık düzeyinde sahip olduğu güncel bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip analiz ve sentez eden, etik ilkeleri gözeterek araştırma yapabilen, sonuçları uygulama alanındaki sorunların çözümünde kullanabilen ve ulusal/uluslararası düzeyde paylaşabilen, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, eleştirel bakış açısı ile toplum sağlığı ve mesleki sorunları en üst seviyede ele alan uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar; Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, kamu ve özel sağlık kurumlarına bağlı yoğun bakım kliniklerinde çalışabilir, yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Seçmeli ders yükünün bir kısmı ya da tamamı isteğe bağlı olarak alan içi ve/veya alan dışı olarak alınabilir.

Program 2 yarıyıl ders dönemi, 2 yarıyıl da tez çalışma dönemiyle birlikte en az 4 yarıyıl sürmektedir. Öğrencinin bir dönemde 30 AKTS alması gerekmektedir. Öğrenci asgari kredisini ilk 2 yarıyıla istediği gibi alabilir ve 3. yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar. Yüksek lisans programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Sisteminde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yoğun bakım hemşireliği tezli yüksek lisans programından mezun olmak için; en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 06100 Sıhhiye/Ankara

Tel: 0-312-3051580