HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1968 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı kapsamında bilim uzmanlığı, 1972 yılında doktora programlarını yürütmeye başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet sonrası programı sekiz anabilim dalına ayrılmıştır. Bunlardan biri de Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programıdır.

Program dili Türkçe'dir. Program süresi 8 yarıyılı (4 yıl) kapsayan teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalışmasından oluşmaktadır. Azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır (6 yıl).

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerde yer alan öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayılarına göre kontenjan sayısı belirlenmektedir. 

Programın staj uygulaması bulunmamakta, HHS730 İleri Saha Uygulaması dersi kapsamında saha uygulaması yapılmaktadır.

Programdan (Toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 ulusal kredilik derslerin tümünü, yeterlilik sınavını ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenci, programdan Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora ünvanını alarak mezun olur.

Program içeriği,120 AKTS kredi yükünü tamamlayacak şekilde 62 AKTS zorunlu ve 58 AKTS seçmeli derslerden  ve 120 AKTS kredi yükü olan doktora tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Mezunlarımız, 27910 sayılı 2010 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan "HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" kapsamında Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarında; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel işyerlerinde hizmet ve eğitim alanlarında istihdam edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16. ve 21. Madde'ye göre üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, halk sağlığı hemşireliği alanlarında program geliştirebilen araştırma planlayıp gerçekleştirebilen Halk Sağlığı Hemşireliği bilim doktoru yetiştirmektir.

Programın Hedefleri: 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrencilerin şunları yapması beklenir:

Birey, aile ve toplumun sağlıkla ilişkin sorunlarını saptayarak sunulacak sağlık hizmetinin kavram ve ilkelerini geliştirir.

Toplumda ailelere sunulacak bakım hizmetlerini kapsamlı olarak planlayıp uygular.

Halk sağlığı hizmetlerine yönelik güncel bilgiye sahip olur.

Halk sağlığı hizmetlerine yönelik elde ettiği bilgileri yorumlar, analiz eder.

Halk sağlığı hemşireliği alanında özgün bilimsel araştırma yapabilir.


D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamında 2 doktora öğrencisinin görüşü alınmıştır. Öğrenciler aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Eğitim süresince özellikle bilgiye kolay erişebilme, problem çözebilme ve analiz-sentez etme yeteneğine sahip olabilme, etik davranışlar sergileyebilme, liderlik özelliklerine sahip olma özelliklerini kazandıklarını belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olarak diğer okulların öğrencilerinden ayıran özellik olarak ulusal olduğu kadar uluslararası düzeydeki sağlık konularına hâkim olunması, analiz sentez yeteneğinin ve otonominin artması olarak öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora Programı  zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı %32 Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için doktorada asgarî 240 AKTS tamamlanmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Bilge Kalanlar

Hacettepe Üniversitesi  

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

E-mail: bilgekalanlar@hacettepe.edu.tr

Tel: 0-312-3051580/141