HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1998 yılında başlatılmıştır. 

Program dili Türkçedir. 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 5. Bölüm Madde 29'da belirtildiği üzere programın azami süresi derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

Program kapsamında staj uygulaması bulunmamaktadır. 

120 AKTS kredisini ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan bilim uzmanı olarak mezun olmaktadır. ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı dil puanı gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16. ve 21. Madde'ye göre üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan Halk Sağlığı Hemşireliği uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamında 2 yüksek lisans öğrencisinin görüşü alınmıştır. Öğrenciler aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Eğitim süresince özellikle bilgiye kolay erişebilme, problem çözebilme ve analiz-sentez etme yeteneğine sahip olabilme, etik davranışlar sergileyebilme, liderlik özelliklerine sahip olma özelliklerini kazandıklarını belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olarak diğer okulların öğrencilerinden ayıran özellik olarak ulusal olduğu kadar uluslararası düzeydeki sağlık konularına hâkim olunması, analiz sentez yeteneğinin ve otonominin artması olarak öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı  zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı %50'dir.

Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için  asgarî 120 AKTS tamamlanmalıdır.

Yüksek lisans programında öğrenci asgarî olarak almak zorunda olduğu krediyi ilk 2 yarı yıla istediği gibi yayarak alabilir ve 3. yarı yıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

Yüksek lisans programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Halk Sağlğı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Bilge Kalanlar

Hacettepe Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

E-mail: bilgekalanlar@hacettepe.edu.tr

Tel: 0-312-3051580/141