FİZYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Fizyoloji Anabilim Dalı kuruluşundan bu yana Fizyoloji alanında lisansüstü (tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarını yürütmektedir. Türkiyedeki ilk fizyoloji bölümlerinden biri olarak, pek çok üniversitenin kurulması aşamasında görev yapan elemanlar yetiştirmiştir. Bölümümüzde nörofizyoloji, elektrofizyoloji, hemoreoloji, düz kas fizyolojisi, mitokondri fizyolojisi, moleküler fizyoloji, stres ve obezite ile ilişkili mekanizmalar, duyu fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Deney hayvanları için ameliyathane, moleküler fizyoloji, izole organ, hemoreoloji, nörofizyoloji, solunum-dolaşım fizyolojisi laboratuvarları ve bir öğrenci laboratuvarımız bulunmaktadır.

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı fizyoloji alanında, belirli bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan yüksek lisans mezunlarını yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması yürütürler. Öğrenim süresi 2 yıldır.

Lisansüstü eğitim programlarının dili Türkçedir ancak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tez çalışmasının dili program dilidir; Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir. Anabilim Dalımızda yürütülmekte olan 2 yıllık yüksek lisans programı kapsamında Tıp Fakültesi Dönem 2 Fizyoloji ders kurullarından başarılı olunması, 120 AKTS kredisinin tamamlanması ve yüksek lisans tezinin hazırlanarak, tez savunmasının başarı ile yapılması gerekmektedir.

Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı laboratuvar dersleri de yer almaktadır. Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan enstitülerden de seçmeli dersler alınabilmektedir. Uygulamalı laboratuvar dersleri anabilim dalımız araştırma laboratuvarında yürütülmektedir. Fizyoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında staj bulunmamaktadır.

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadrolarda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca mezunlarımız yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık Bilimleri ile ilgili Fakültelerden, Fen, Mühendislik Fakültelerinden ya da dört yıllık Sağlık Yüksekokullarından mezun olmak.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Tıp Fakültesi Dönem II seçilmiş kurul derslerini almak ve sınavlarını başarıyla vermiş olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla dersler ve bir tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular dersinden oluşur. Derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Seçmeli derslerin oranı % 50dir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21dir. Öğrenciler Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli derslerden ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular dersinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fizyoloji Yüksek Lisans Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

Fizyoloji Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayşen ERDEM

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sıhhiye, Ankara

Telefon: 0312 305 15 67

Faks: 0312 305 21 86

E-mail: aerdem@hacettepe.edu.tr