FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

F.Toksikoloji Anabilim Dalı 25.02.1972'de “Analitik Toksikoloji” adı ile kurulmuş, ismi daha sonra sırasıyla Analitik Toksikoloji ve Bromatoloji ve Farmasötik Toksikoloji olarak değiştirilmiştir. 1972 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Öğretim dili Türkçe'dir.

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, RT-PCR, spektroflorometre, spektrofotometre, ELISA okuyucu, ICP-MS, elektroforez cihazları ile bir hücre kültürü laboratuarı bulunmaktadır. Bu imkanlar ile Anabilim Dalı laboratuarlarında sitotoksisite, hücre hasarı, oksidatif stres, antioksidan savunma sistemleri, DNA hasarı, üreme sistemi toksisitesi, immünotoksisite, endokrin bozucular, metal toksisitesi, mikotoksinler, pteridin yolağı gibi toksikolojinin değişik konularında araştırmalar yapılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve diğer fakültelerden alınan lisans veya yüksek lisans derecesinin Anabilim Dalı  Akademik Kurulunca uygun görülmesi şartı aranır.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden (60 AKTS kredisi) az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersler ile 60 AKTS kredisinden az olmamak üzere tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Öğrencilerin tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları, `Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu?na uygun olarak yazılı hale getirmesi, jüri önünde sunması ve sözlü olarak savunması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun izni ile tezlerini İngilizce olarak hazırlayabilir ve sunabilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? esas alınır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notunu almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nın amacı, ilaç dahil kimyasal maddeler, fiziksel ve biyolojik etkenler ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçlarını, zararlı etkilerin doz, temas şekli ve süresi ile olan ilişkisini, etki mekanizmasını, toksik maddelerin belirlenmesini, zehirlenmelerin önlenmesi ve tedavisini inceleyen ve kimyasal maddelere güvenli temas limitlerini belirleyen bilim dalı olan toksikoloji alanında temel bilgilere sahip bilim uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan ve Toksikoloji uzmanı unvanını alan mezunlar, ilaç endüstrisinde özellikle Farmakovijilans, Ruhsatlandırma ve AR-GE birimlerinde; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde yer alan başta Türkiye Farmakovijilans Merkezi olmak üzere farklı birimlerde; İlaç ve Zehir Bilgi Merkezlerinde, Adli toksikoloji laboratuarlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın referans laboratuarlarında ve risk değerlendirme birimlerinde ve Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dallarında görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadır. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan 120 AKTS kredisinin %50 zorunlu derslerden (tez çalışması dersi dahil olmak üzere) kalan %50 seçmeli derslerden almak zorundadır. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik programlarından veya eşdeğeri bir programdan Biyoistatistik dersinin alınması önerilir. Seçmeli ders kapsamında Farmasötik Toksikoloji Doktora programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alınabilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci gerek duyulduğu takdirde toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla bu dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, programda yer alan her bir ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 (65) notu almış olmaları gerekir Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 ?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar? bölümünde açıklandığı şekilde toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla özel konular dersini alması ve tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı olması gereklidir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

Fax: +90 312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Sıhhiye 06100 Ankara

Web Adresi: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/anabilim_dallari.html???????