FARMASÖTİK KİMYA PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmasötik kimya, kelime anlamıyla eczacılık veya ilaç kimyasıdır. Konusu, ilaç olabilecek yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi ve ilaçların analizi olan bu bilim dalı, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü altında yer alan temel bilim dallarından birisidir. Farmasötik kimya, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, moleküler biyoloji ve teknolojideki hızlı gelişmelerden etkilenmiş ve ilaç geliştirme yöntemlerinde önemli nitel ve nicel gelişmeler olmuş, ilaç tasarımı daha çok ilacın aktivitesinde temel olan biyokimyasal prensiplere ve moleküler farmakoloji esaslarına dayandırılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeleri daha iyi ifade eden medisinal kimya adı farmasötik kimya yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Buna göre medisinal kimya, yeni terapötik bileşiklerin tasarımı ve bu bileşiklerin yararlı ilaçlar haline getirilmesiyle ilgilenen ve bunun için ilaç etki mekanizmasını anlamaya ve açıklamaya, ilacın kimyasal yapısı ile aktivitesi ve toksisitesi arasında ilişkiler kurmaya çalışan, bütün bu bilgileri temel alarak aktif/daha aktif, yan etki ve toksisitesi en aza indirilmiş aday ilaç moleküllerinin tasarımı ve sentezi, yapılarının aydınlatması, etki mekanizmalarının araştırılması ve yapı-etki ilişkilerinin belirlenmesinden sorumlu bir bilim dalıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr) ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir. Farmasötik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla dersler ve bir tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını tamamlar. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik kimya alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin farmasötik kimya uzmanı yetiştirmek.

Program hedefleri içinde insan yaşamını tehdit etmeyen laboratuvar çalışma şartlarının sağlanması, antikonvülsan, antidepresan, analjezik-antiinflamatuar, antimikrobiyal, antianginal, antihipertansif, antilipidemik, vazodilatör, diüretik etkili bileşiklerin tasarım, sentez ve etkilerinin incelenmesi, yapı-etki ilişkileri yanısıra bilgisayar destekli ilaç tasarımı ve moleküler modelleme çalışmaları, bilgisayar ortamında sentez optimizasyonu, stereospesifik ilaç sentezi, kiral ayırım çalışmaları ve enstrümantal ilaç analizleri yer almaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Farmasötik Kimya Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Sağlık bakanlığı ve ilgili resmi kurumlarda görev alabilir ve ilaç endüstrisinde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21 dür. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. Dersler ilk yarıyıldan itibaren herhangi bir yarıyılda alınabilir.  Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr) ilgili maddelerini sağlaması gerekir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: onesrin@hacettepe.edu.tr

Tel:+90312 305 1872 / 113

Fax: +90312 305 1872 / 120; +90312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ab.D. 06100, Sıhhiye, Ankara

Web Adresi: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/anabilim_dallari.html