FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalının 1993 yılında kurulmasına ve ülkemizdeki Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Biyoteknoloji alanında lisans üstü eğitimin başlamasında öncü rol oynamıştır.

Farmasötik Biyoteknoloji bilim alanı biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların ve kombinasyon ürünlerinin üretimleri, kalite güvenceleri, kalite risk yönetimi, risk temelli yaklaşımla ruhsatlandırılmaları, klinik araştırmaları ve tedavide uygulamaları dahil olmak üzere yaşam döngülerinde gerekli olan teknolojleri, ileri teknolojileri ve araçlarını, araştırma ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenimi ve bilginin yönetimini kapsamaktadır. İlaç ve eczacılık temellerinin esas alındığı Farmasötik Biyoteknoloji, bioyteknoloji alanında en hızlı gelişen, tedaviye sunulan inovatif (yenilikçi) ilaçlar ve ürünler ile insan sağlığı ve topluma katkı sağlayan, ülkelerin ekonomisinde yüksek kata değer yaratan, mültidisipliner bilgi ve deneyim gerektiren bir kapsama sahiptir.

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programında farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin (rekombinant DNA teknoloji ile üretilen protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar (MoAk), biyobenzer ilaçlar, immünofarmasötikler (aşılar), kök hücre kökenli ilaçlar ileri tedavi tıbbi ürünleri (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ), rejeneratif ileri tedavi ilaçları ve ürünleri, biyolojik ilaç-tıbbi cihaz, biyolojik ilaç-ilaç kombinasyon ürünlerinin özellikleri, üretim teknolojileri, kalite güvencesi, riske dayalı ruhsatlandırılma, dağıtım ve takip süreçleri, klinik araştırmaları, tedavide uygulanmaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, etik ve biyoetik ilkelerde doktora düzeyindeki teorik ve pratik eğitim Türkçe olarak sürdürülmektedir

Farmasötik Biyoteknoloji doktora programna, Eczacılık Fakültesi 5 yıllık eğitim mezunları ve farrmasötik biyoteknoloji yüksek lisans programı mezunları dışında giren öğrencilerin beklenen yeterlilikleri kazanması için öğrencilerin lisans mezuniyet alanları göz önüne alınarak, öğrencinin isteği ve danışmanın görüşleri doğrultusunda eğitimleri planlanmaktadır.

Programa kayıt olan öğrenciler Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalının araştırma ve hücre kültür laboratuvar altyapı ve olanaklarından yararlanmaktadır. Laboratuarlarımızda protein ve gen analizleri için yatay ve dikey elektroforez sistemleri, mikroplaka floresan spektrofotometre, UV spektrofotometre, santrifüj ve biyogüvenli ultrasantrifüj sistemleri, bakteri ve memeli hücre kültürü olanakları (çalkalayıcı inkübatörler, karbondioksit inkübatörü, laminar akışlı mikrobiyolojik güvenlik kabini, su banyosu ve soğutma sistemleri, dijital görüntüleme sistemli invert faz kontrast- floresan mikroskop,konvansiyonel ve HTS elektrot sistemli voltohmmetreler) jel görüntüleme cihazı, ısı ceketli lipozom ekstrüzyon cihazı, yüksek devirli karıştırıcılar, nanosizer partikül büyüklüğü tayin cihazı, polarizan invert faz kontrast mikroskop ve görüntüleme sistemi ile diğer küçük laboratuvar cihazları bulunmaktadır

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji  tezli yüksek lisans mezunları, Eczacılık Fakültesi 5 yıllık eğitim yüksek   lisans mezunu,  Tıp Fakültesi ve Veteriner Hekimlik Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı, aşağıda bağlantısı verilen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve hükümlerine göre ders aşaması, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve hükümleri ile bunların güncellemelerine göre Farmasötik Biyoteknoloji Doktora derecesinin kazanlması için doktora yeterlilikte öngörülen koşulları yerine getirmek, en az 24 kredilik (en az 120 AKTS) doktora derslerinin tamamlamak, yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini tamamlayarak, doktora süresi sonunda en az 240 AKTS kredisine sahip olmak gerekmektedir.

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora programının ders aşamasında toplam 90 AKTS kredisinin % 13,3'ünün programın zorunlu derslerinden seçilmesi gerekmektedir. Ders aşamasında geri kalan % 86,7 AKTS kredilik dersler öğrencinin Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Program yeterliliklerini kazanmasını sağlayacak ve tez çalışmasına yardımcı olacak şekilde programın seçmeli dersleri ve Farmasötik Biyoteknoloji alanı ile ilişkili olan diğer programların seçmeli dersleri arasından seçilebilir. Program dışından alınacak dersler Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstiüsü'ndeki diğer programlardan veya üniversitemizin veya diğer üniversitelerin lisansüstü derslerinden seçilebilir.

Seçmeli dersler arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstiüsü, Biyoistatistik Lisansüstü Prrogramından, en az bir Biyoistatistik dersinin olması, doktora ulusal yeterlilikler çerçevesi kriterlerinin sağlanması için gerekli olup, önerilmektedir. Lisans mezuniyetlerine göre doğrudan Farmasötik Biyoteknoloji Doktora programına başlayan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün "SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği" dersini seçmeli ders olarak almaları gereklidir. Derslerin seçimi öğrencinin önceki eğitimi, tez konusu, öğrencinin bilgi edinme istediği ve gereksinim duyduğu alanlar göz önüne alınarak danışman öğretim üyesinin yol göstermesi ile yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında başvuruların kabul edilebilmesi için, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktora öğrenci kontenjanının olması ve Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Akademik Kuruluna ait değerlendirme ve uygunluk kararının bulunması gerekmektedir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından yatay geçişi uygun bulunan öğrencilerin kabulü ve intibakları aşağıda bağlantısı verilen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmektedir

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların (tıbbi ürünlerin) ve kombinasyon ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, kalite güvencelerinin sağlanması, kalite kontrolü, ruhsatlandırılması, klinik araştırmaları, tedavide uygulamaları ve bunlara ilişkin ileri teknolojilerde gerekli olan bilgi ve deneyimin doktora düzeyinde kazandırılması Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programının Amaçları:

  • Farmasötik Biyoteknoloji kökenli ilaçların (tıbbi ürünlerin), biyolojik tıbbi ürünlerin, rekombinant protein ilaçların, immünofarmasötiklerin (aşıların), biyobenzer ilaçların, ileri tedavi tıbbi ürünlerinin (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği tıbbi ürünleri, kombine İTTÜ), kök hücre kökenli ilaçların, bireysel ilaçların, rejeneratif ilaçların, yetim ilaçların, tıbbi cihazların, kombinasyon ürünlerinin özellikleri, üretim teknolojileri, kalite güvenceleri, kalite risk yönetimi, riske dayalı ruhsatlandırılma, klinik araştırma, dağıtım, takip süreçleri ve bunlara ilişkin ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde kuramsal ve deneysel bilgi-beceri ile donatılmış;
  • Farmasötik Biyoteknoloji alanındaki kazanımlarını yasal, etik ve biyoetik ilkeler doğrultusunda insan sağlığı ve toplum yararına kullanacak, bilimsel düşünme, bağımsız ve özgün araştırma ve inovatif ilaç- ürün geliştirme yeteneğine sahip;
  • Farmasötik Biyoteknoloji, Eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, aşı, İTTÜ, kök hücre kökenli ilaçlar ve bunlar ile bağlantılı multidisipliner alanlarda üniversitelerin akademik kadrolarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, ilaç sanayi, biyoteknoloji endüstrisi, hastaneler, hücre, kök hücre, gen, ileri tedaviler ve ileri teknolojiler ile ilgili araştırma ve uygulama merkezlerinde, klinik araştırmalarla ilgili sözleşmeli araştırma kuruluşlarında, sözleşmeli üretim kuruluşlarında ve tıbbi cihazla ilgili onaylanmış kuruluşlarda çalışabilecek, üretim, kalite güvencesi, kalite kontrol, denetim, uygulama, ruhsatlandırma, farmokovijilans, biyovijilans, vijilans, teknoloji değerlendirme ve geri ödeme ile karar alıcı süreçlerde görev ve sorumluluk alabilecek Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktoralı bilim insanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji lisansüstü program mezunlarımız akademik personel olarak üniversitelerde, ilaç endüstrisinde farmasötik biyoteknoloji kökenli ilaçlara ve ürünlere yönelik Ar-Ge, kalite güvencesi, üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma, mikrobiyoloji ve patent birimlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve ilaç danışmanlığı alanında faaliyet gösteren özel sektörde çalışmaktadır.

Ülkemizde Farmasötik Biyoteknoloji alanında uzman ve yetişmiş insan gücüne büyük bir talep bulunmaktadır. Mezunlar Farmasötik Biyoteknoloji, ilaç, eczacılık, tıbbi cihaz, ileri tedavi tıbbi ürünleri ve bunlar ile bağlantılı multidisipliner alanlarda üniversitelerin akademik kadrolarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç endüstrisi, hastaneler, hücre, kök hücre, gen, ileri tedaviler ve ileri teknolojiler ile ilgili araştırma ve uygulama merkezlerinde, klinik araştırmalar ile ilgili sözleşmeli araştırma kuruluşlarında, sözleşmeli üretim kuruluşlarında, ilaç danışmalığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda, tıbbi cihazla ilgili onaylanmış kuruluşlarda, üretim, kalite kontrol, denetim, uygulama, ruhsatlandırma, farmokovijilans, biyovijilans, vijilans süreçlerinde, teknoloji değerlendirme ve geri ödeme ile karar alıcı süreçlereki işlerde görev alırlar ve önceki eğitimlerine bağlı olarak Farmasötik Biyoteknoloji Uzmanı ünvanı ile farklı görev ve sorumluluklar üstlenerek, çalışırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programda dersler, öğrencinin programa giriş dönemindeki değişikler göz önüne alınarak, güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrencinin mezun olması için 120 AKTS ders (bunun 42 AKTS'si (% 35) zorunlu dersler, 78 AKTS'si (% 65) seçmeli dersler) ve 120 AKTS tez çalışması ile ilgili özel konular derslerini alması ve başarılı olması gerekmektedir.

Seçmeli dersler kapsamında diğer programlardan ders alınabilmektedir. Öğrencinin alacağı seçmeli derslerde Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programındaki öğrenme çıktılarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programında yer alan bütün zorunlu ve seçmeli dersler ve kredileri Öğretim Programı başlığı altında gösterilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her dersin ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğretim Programı kısmında ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde açıklanmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarında aşağıda bağlantısı gösterilen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde, hükümleri ve güncellemeleri uygulanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora derecesinin kazanlması için aşağıda bağlantısı bulunan Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve hükümlerine göre, Doktora Yeterlilikte öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak, en az 24 kredilik (en az 120 AKTS) doktora derslerini tamamlamak, yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini tamamlayarak, doktora süresi sonunda en az 240 AKTS kredisine sahip olmak gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr.Betül ARICA YEGİN

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: barica@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 305 12 41 / 21 68 (Sekreter)

       +90 (312) 310 15 24 (Sekreter)

        + 90 (312) 305 43 70 (Direkt hat)

Faks: +90 312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

            Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

            06100 Sıhhiye - Ankara

Anabilim Dalı Web Adresi:

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Afarmasoetik-biyoteknoloji-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

Program Web Adresi:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/programlar.html