ERGOTERAPİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu program, öğrencilere Ergoterapi alanındaki bilim uzmanlığının gerektirdiği bilgi, kavrayış ve beceriye sahip olmanın yanı sıra bağımsız düşünebilme ve araştırabilme yeteneğini, kendi alanında özgün çalışmalar planlayabilme, yönetme ve sonuçlandırma becerisini, bu bilgi ve becerilerini toplumun hizmetine sunma tutum ve davranışını kazandırmaktır. Özellikle yaşlılar, özürlüler, sokakta çalışan çocuklar, madde bağımlıları gibi toplumdaki dezavantajlı bireylerin toplumsal rollerdeki bağımsızlıklarını artırmak, sağlıklı kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için koruyucu yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için çözüm getirici proje ve araştırmalar üretebilme becerisine sahip yetkin Ergoterapi alanında uzmanlaşmış bilim doktorları yetiştirmektir.

Bu program ilk olarak 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalına bağlı İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları olarak açılmıştır. Bu programda 150'nin üzerinde bilimsel çalışma ve doktora tezleri üretilmiştir. Bu program, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca 18.02.2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ergoterapi Bölümü'nün açılması ile Ergoterapi Ana Bilim Dalı olarak devam etmektedir.

H.Ü. SBF Ergoterapi Bölümü'nde yer alan lisansüstü derslikler, klinik eğitim için eğitim araştırma ve uygulama üniteleri ile Ergoterapi'ye ait ölçme, değerlendirme ve müdahale araç gereçleri ve laboratuarları (Günlük Yaşam Aktiviteleri, Sanal Gerçeklik , Bilgisayarlı Fonksiyonel Hareket Analizi laboratuarları gibi) bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Ergoterapi Bölümü yüksek lisans mezunu olmak.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir yüksek lisans programından mezun olmak*

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

*Ergoterapi Programından farklı bir programdan  yüksek lisans mezunu olanların Ergoterapi Programında Bilimsel Hazırlık Okuması gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Doktora Programından mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

Programdan mezun olan öğrenci, Ergoterapi Doktoru ünvanını alır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön


Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe  Üniversitesi?nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Detaylı bilgi için: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programda rehabilitasyon ve ergoterapi biliminin araştırma ve eğitime uygulanmasında bilgi ve beceri sahibi olabilen, kritik düşünebilen, araştırma yöntemlerini bilen, araştırma sentezi yapabilen, bu alanla ilgili araştırma, proje ve bilimsel uygulamalar açısından ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim kurabilen, toplumun sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasına, dezavantajlı kişiler için fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunacak politikalara yön verebilen, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapabilen, elde ettiği bilgileri akademik alana aktarabilme becerileri kazandırılır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, özel okullar, endüstriyel alanlar, özel kurumlar, huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri ve korumalı işyerlerinde çalışma hakkına sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Seçmeli dersler alan içindeki diğer doktora programlarından seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik  uygulanacaktır.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219?

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmeliğine uygun mezuniyet koşulları için gerekli olan koşullar göz önüne alınacaktır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Ergoterapi AnaBilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mine UYANIK

İletişim Adresi : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 

Tel: 0 312 305 25 60