ENDODONTİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu program, öğrencilere Endodonti alanındaki bilim uzmanlığının gerektirdiği bilgi, kavrayış ve beceriye sahip olmanın yanı sıra bağımsız düşünebilme ve araştırabilme yeteneğini, kendi alanında özgün çalışmalar planlayabilme, yönetme ve sonuçlandırma becerisini, bu bilgi ve becerilerini toplumun hizmetine sunma tutum ve davranışını kazandırmaktır.

Bu program Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1963 yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu olarak kurulmuştur.Diş Hekimliği Yüksek Okulu ,1971 yılında Fakülte olmuş ve her bir bilim alanı ayrı bir bölüm olarak yer almıştır.1975 yılından itibaren ise her bölüm,Bilim Dalı adı ile faaliyetine başladığında Endodonti Bilim Dalı da kurulmuştur.05.02.2001 tarihinde de Yüksek Öğretim Kurulunun onayıyla Endodonti Bilim Dalının , Anabilim Dalı olması gerçekleşmiştir,

ENDODONTİ (DİŞ) doktora eğitimi; bilimsel araştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda araştırmacı ve eğitimci konumda görev alabilecek donanıma sahip diş hekimleri yetiştirmeyi amaçlar.

Bu eğitime katılan akademik kadroda 7 profesör, 3 doçent ve 1 öğretim görevlisi ,2 uzman doktor bulunmaktadır. Programımızda bu güne kadar 51 doktora öğrencisi mezun edilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Dişhekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktoraya kabul edilen yüksek lisans mezunu doktora öğrencileri öğrenimleri boyunca zorunlu doktora derslerini almalıdır.

Öğrenciler Bilim Doktoru ünvanını alabilmek için ‘H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin gerektirdiği koşulları sağlamalıdır. Bunların dışında gerekli koşullar:

a.) Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için koşullar ;

A. Yeterlilik sınavında başarılı sayılabilmek için gerekli koşullar:

- En az 22 kredi olmak üzere Endodonti Doktora Dersleri'ni başarıyla tamamlamış olması,

- Doktora eğitimi boyunca yılda en az bir seminer sunmuş olması,

- Doktora eğitimi süresince en az bir araştırma çalışmasında görev almış olması,

- Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere poster ve sözlü bildiri hazırlayabilme becerisi kazanmış olması,

- Bilimsel etik konularına hakim ve uyguluyor olması,

- Bilimsel merak ve motivasyon sahibi olması,

- Yüksek Lisans Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulan Yeterlilik sınav jürisinin endodonti alanında sözlü ve yazılı değerlendirmesi sonucu başarılı bulunmuş olması gereklidir.

B. Tez çalışması için aranan koşullar:

- Yeterlilik sınavında başarılı bulunmuş olması,

- Tez konusu olarak özgün bir bilimsel veya yöntemsel problemi kurgulamış ve ortaya koymuş olması,

- Tez çalışması ile ilgili gerekli teorik-metodolojik bilgi ve beceriye sahip ve bunları uygulayabilecek yeterlilikte olması,

- Bu problemi çözmeye yönelik hipotez kurabilmesi,

- Gerekli ise Etik Kurul onaylarını almış olması,

- Tez çalışmasını, çalışmanın yapılacağı akademik kurul/lara ön taslak halinde sunup, varsa ön deneyleri, tezin hipotezini, amacını ve planını hazırlamış olması,

C. Tez savunması için aranan koşullar:

-Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde belirtilen niteliklerde bir tezi sonuçlandırmış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kılavuzuna ve standartlarına uygun şekilde hazırlamış olması,

-Tez çalışması süresince uyguladığı yöntemlerin teorik temellerini bilmesı ve tezindeki yöntemleri tek başına uygulayabilir/kurabiliyor hale gelmiş olması,

- Hazırladığı tez ile ilgili güncel bir bilimsel konuşma yapabilecek birikime sahip olması,

-Tezi sırasında elde ettiği verileri yorumlayıp çıkarımlar yapabiliyor olması,

-Kendi başına bir bilimsel proje kurgulayıp, hayata geçirebilecek olgunluğa ulaşmış olması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Dişhekimliği Fakültesi Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış veya Yurdışındaki bir Üniversitede eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Endodonti doktora programı;ders tabanlı şekilde araştırmacı yetiştirme programı olup endodonti alanında araştırma-eğitim yapmak, diş hekimliği ve endodonti ile ilgili alanlardaki araştırma çalışmalarında yer almak ve/veya liderlik yapmak üzere Endodonti bilim doktoru yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar diş hekimliği ve Endodonti alanında, eğitim ve araştırma esaslı alanlarda iş imkanı bulmaktadır

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Endodonti doktora programı tezli olup en az 8 yarıyıl sürelidir . Doktora Yeterlilik Sınavı öncesi 120 AKTS, Doktora Yeterlilik Sınavı sonrası 120 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS olacak şekilde düzenlenmiştir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarı yıl sonu sınavı yapılır. Herbir ders için değerlendirme kriterleri ders tanımlarında verilmiştir. Yarı yıl sonu sınavları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemenaları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve genel sınavı değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, yeterlilik sınavını başarıyla vermiş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, doktora öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Bahar Özçelik

Tel: 0312 3052260-61

Fax:0312 3054440

e-mail: bozcelik@hacettepe.edu.tr