DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nde Hemşirelikte lisansüstü eğitim programı Mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi bünyesinde 1968 yılında başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet sonrası programı kapsamında Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı açılmıştır. Program; iki profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere beş öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik ve Ebelik Lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 49. madde?ye göre üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program öğrenciye, kadının cinsel, üreme sağlığı konularına yönelik fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarını toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda ele alabilecek bilgi, tutum ve beceriyi kazandırarak, kadın sağlığının korunmasına ve yükseltilmesine katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNLARININ ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı mezunlarının bölümümüzden aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 4 mezunumuza ulaşılmıştır. Mezunlarımızın çoğunluğu aşağıda belirtilen özelliklerin hepsine katıldığını belirtmiştir.

 • Alanla ilgili bilgi kaynaklarını tanıyabilme ve erişebilme,
 • Analiz-sentez etme yeteneğine ve yeterli donanıma sahip olma,
 • Alanla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olma,
 • Hasta bakımını teorik bilgiye dayandırarak planlama ve uygulama,
 • Hemşirelik etik ilkeleri bilme,
 • Araştırmaların yürütülmesine ilişkin etik ilkeleri bilme,
 • Etik davranışlar sergileyebilme,
 • Alanına ilişkin araştırma planlayabilme,
 • Araştırmayı raporlayabilme,
 • Araştırmayı yayına hazırlayabilme,
 • Kadın sağlığı ve genel sağlık sorunlarına duyarlı olma,
 • Güncel sağlık sorunlarını tanıyabilme,
 • Mesleki sorunlara duyarlı olma,
 • Mesleği geliştirme yönünde faaliyetlerde bulunma,
 • Mesleki kurumsal bilgiye katkı sağlama,
 • Eğitici özelliklere sahip olma,
 • Sağlık mevzuatına hakim olabilme,
 • Ekip çalışmasını yürütebilme,
 • Etkili iletişim kurabilme,
 • Güçlü kurumsal ilişkiler kurabilme,
 • Liderlik özelliklerine sahip olma,
 • Özgüvene sahip olma,
 • Problem çözebilme,
 • Hızlı karar verebilme,
 • Sorunlara yönelik stratejik çözümler üretebilme

Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak mezunlarımız güçlü bir eğitim kadrosu ile ders içeriklerinin zengin olduğu bir ortamda, kaliteli, öğrencinin ufkunu genişletici bir eğitim aldıklarını ve özgüven sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Mezunlarımız aldıkları hemşirelik eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlama derecesini çok iyi (% 100) olarak belirtmiştir. Anabilim Dalımızdan alınan derslere ek olarak öğrencilerimiz sağlık politikaları, hemşirelik kuramları, epidemiyoloji gibi dersleri almak istediklerini belirtmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı kapsamında 5 zorunlu, 9 seçmeli ders yer almaktadır.  Alana özel 2 seçmeli uygulama dersi bulunmaktadır. Öğrenciler, doktora programı dışında diğer programlardan da zorunlu ve seçmeli ders alabilmektedirler. Program 4 yarıyılda tamamlanmaktadır. İlk iki yarıyıl ders dönemi, üçüncü ve dördüncü yarıyıllar ise tez çalışmasını kapsamaktadır. 

Öğretim program süresince alınan derslerin en az %25 i seçmeli ders olmalıdır. Anabilim Dalı tarafından verilen seçmeli dersler ile ilgili öğrencilere bilgi verilmektedir. Anabilim Dalı dışındaki seçmeli dersler için Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan ders katalog listesi referans gösterilmektedir 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınav Değerlendirme ve notlandırmada Hacettepe Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. D8'de belirtilen lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezun olabilmesi için, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans tezini danışmanı rehberliğinde hazırlamak ve jüri üyelerinin önünde başarılı bir şekilde sözlü olarak sunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Gülten KOÇ

Tel: +90 312 305 1580/148

Faks: +90 312 3127085

E-mail: gultenko@hacettepe.edu.tr